ࡱ F> cbe P,KSKS<SeLeL 8m,Jr $ h n"> 84E] \ DN -N.Y"?eWGO'`[E\] zeRDё{tRl ,{Nz ;`R ,{Nag :Nĉ-N.Y"?eWGO'`[E\] zeRDёN N{yeRDё {t cؚDёO(uHev 9hncV[{{tTO'`[E\] zv gsQĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@byeRDё /fc-N.Y"?e[c(uN/ec&{TagNvWGE\lOW,gE\OOBl09eUE\OOagNvqQ T"?eNCgly/eNDё0 ,{ Nag eRDё1u"?e0OO?bWaN^ cL#R]{t0 "?e#6ReRDёt^^{ cQ Nt^/eQĉR^ nx[eRDёRMeHh0 NeRDё{ [eRDёvO(u{t`QۏLvcwT~He{t0"?eT0Wv{@\ cgq]\OL#T"?e萁Bl [eRDё{tO(u`QR:_^\0Wv{0 OO?bWaN^#OO?bOR6R cOT0WO'`[E\] zt^^Rpenc cwOc[0We_U\WGO'`[E\] z]\O ~~ZP}Y~Hevh6R[0~HevcTċNI{0 w~"?e0OO?bTWaN^#fnxw~SN NT~"?e0OO?bTWaN^(WDёRM0OO?bOR6R0~He{tI{ebv#N R[R:_Dё{t0 ,{Vag eRDё{tu_lQs^lQck0lQ_f0zQ͑p0l͑~He0:_SvcwvSR0 ,{Nag eRDё[egP2025t^ gnT 9hncl_0L?elĉTVRb gsQĉ[SWGO'`[E\] zb_R ċ0Onx[/f&T~~[eT^~gP0vQ-N -N.Y"?e/ecOO?byA^:WSU\Ջp?eV{gbL2022t^12g31e0 ,{Nz /ecVTDёRM ,{mQag eRDё/ecVSb N yAOO?bO0;N(uN/eclQy?b0O'`yAOO?bI{yAOO?bvy{Ɩ T&{TagNv(W^:WyAOO?bvWGOO?bO[aS>eyAe4I{vsQ/eQ0vQ-N -N.Y"?e/ecOO?byA^:WSU\ՋpDё;N(uN/ecՋpW^Y nSy{ƖyAOO?b?bn0^OO?byA{t gRs^SI{NOO?byA^:WSU\vsQv/eQ0 N WGe\:S9e 0;N(uN\:SQ4l5ulI{MWYW@xeTlQqQ gRe^9e \:SQ?bK\lQqQ:SWO.0^Q{9e /ec gagNvRň5uhI{/eQ0 N W^h7b:S9e 0;N(uNW^h7b:S9e yv-Nv_6eeP0[n?b^-pN TvsQMWYW@xe^I{/eQ N_(uNW^h7b:S9e -N[n?bKNYvOO?b_S0MWY^vFUNT gRNI{~%'`e^/eQ0 t^^yAOO?bO0WGe\:S9e 0W^h7b:S9e Dёĉ!j1u"?eO TOO?bWaN^9hnc"?e6e/eb_R0t^^WGO'`[E\] zNRrQI{V }nx[0 ,{Nag yAOO?bODёǑSV }l cgqTwꁻl:S0v^0RUSR^ +TuQV N N~yw t^^yAOO?by{ƖWYpe0yAe47bpeI{V }NSv^Cg͑RM v^Ǐ~HeċN~g0"?eV z^ۏL0wQSO{lQ_Y N RM~gwvyAOO?bODё=0wyAe47bpew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "TwyAe47bpev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑ wyAOO?by{ƖWYpew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "TwyAOO?by{ƖWYpev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑0t^^yAOO?bODё yAe47bpe0yAOO?by{ƖWYpe1uOO?bWaN^9hncT0W3ubpecO0vQ-N yAOO?bSblQy?bTO'`yAOO?b0yAe4TyAOO?by{Ɩvv^Cg͑ 1u"?eO TOO?bWaN^9hnct^^yAe4TyAOO?by{ƖR`Qnx[0 ,{kQag WGe\:S9e DёǑSV }l cgqTwt^^e\:S9e by09e 7bpe09e |i hpe09e \:S*NpeI{V }NSv^Cg͑RM v^Ǐ~HeċN~g0"?eV z^ۏL0wQSO{lQ_Y N RM~gwve\:S9e Dё=0we\:S9e byw"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "Twe\:S9e byv^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑+we\:S9e 7bpew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "Twe\:S9e 7bpev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑+we\:S9e |i hpew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "Twe\:S9e |i hpev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑+we\:S9e *Npew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "Twe\:S9e *Npev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe v^Cg͑0t^^e\:S9e Dё e\:S9e by09e 7bpe09e |i hpe09e \:S*NpeV }Cg͑R+R:N40%040%010%010%0e\:S9e by09e 7bpe09e |i hpe09e \:S*Npe1uOO?bWaN^9hncT0W3ubpecO0 ,{]Nag W^h7b:S9e DёǑSV }l cgqTwW^h7b:S9e WYpeV }RM v^Ǐ~HeċN~g0"?eV z^ۏL0wQSO{lQ_Y N RM~gwvW^h7b:S9e Dё=wW^h7b:S9e WYpew"?eV z^|pet^^~HeċN|pe "TwW^h7b:S9e WYpev^w"?eV z^|pet^^~HeċN|pe t^^W^h7b:S9e Dё W^h7b:S9e WYpe1uOO?bWaN^9hncT0W3ubpecO0 ,{ASag ,{Nag0,{kQag0,{]Nag-Nt^^~HeċN|pe 1u"?e(W~"?eT0Wv{@\[8h[v~HeċN~gW@x Nn0t^^~HeċN[8h~g(W90R+T N Nv ~HeċN|pe:N1t^^~HeċN[8h~g(W80R+T 90RKNv ~HeċN|pe0.95t^^~HeċN[8h~g(W60R+T 80RKNv ~HeċN|pe:N0.9t^^~HeċN[8h~g(W60RN Nv ~HeċN|pe:N0.850 ,{ASNag "?e0OO?bWaN^9hncZQ-N.Y0VRb gsQQV{rTWGO'`[E\] zeb_R0e`QI{ ete[UvsQRMV }0Cg͑0{lQ_0|peI{0 ,{ASNag [NSu͑'Y6q~p[I{yrk`Qvw NSZQ-N.Y0VRbnx[͑p/ecToRvwTyv "?eO TOO?bWaN^ c z^bybT(WeRDёRMeNNS_>Pe0 ,{ Nz Dё{ N ,{AS Nag "?eO TOO?bWaN^(WhQVN'Y[gybQ-N.Y{T30Q \eRDё{RM Nw~"?e v^b"?eS_0Wv{@\0kt^10g31eMR cMR N NNt^^eRDёpe0 ,{ASVag w~"?e(Wc0ReRDё{T ^S_O T T~OO?bTWaN^(W30eQ cgq{~!kTtRM0Se N,gL?e:SWS~N NT~?e^"?e v^b"?eS_0Wv{@\0 ^S"?e蕥c0ReRDё{T ^S_O T T~OO?bTWaN^Se\Dё{Rbfnx0RwQSOyv v^\RM~gb N~"?e0OO?bTWaN^YHh0(WRMeRDёe ^S_~T,g0W:St^^͑p]\OR'Y-N.Y0w0^S"?e[cvsQDёv~y{R^ ZP}YNSU\9ei蕉[cW,g^yvI{T nSDёv~y{T[c 2bkDё0yv[c͑ YNSb:MO0 ,{ASNag T0WR[ZP}YyvMRgQY]\O :_Syv{t ^SOO?bTWaN^蕔^S_cwOyv[eUSMOR_yvۏ^ R[cؚDёO(uHes0~l~YOvDё cgq 0-NNSNlqQTV{l 0TvQN gsQ~l~YODё{tvvsQĉ[Yt0 ,{Vz Dё{tTvcw ,{ASmQag eRDё/eN cgqV^Ɩ-N/eN6R^ gsQĉ[gbL0^\N?e^Ǒ-{tVv cgq?e^Ǒ- gsQĉ[gbL0 ,{ASNag eRDё9hnc/ecQ[ N T SNǑSbDeR0yvD,gёleQ07>k4o`I{e_ S%c"?eDё_[\O(u 8T_>yOD,gSNWGO'`[E\] zbD^TЏ%{t0 ,{ASkQag 0WeT~"?e蕔^S_[eRDё[LNy{t0R&8h{ %Nvw 0"~02019031S 0 0"?e OO?bWaN^sQNpSS<WGO'`[E\] z"?eDё~HeċNRl>vw 0"~02020019S Te^bk0 DN1.yAOO?bO~HeċNchh 2.WGe\:S9e ~HeċNchh 3.W^h7b:S9e ~HeċNchh  PAGE \* MERGEFORMAT 1 "&246<@D˹}lUD5$ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH B*phCJ$OJPJQJaJ$5#B*phCJ$OJPJQJo(aJ$5.B*phCJ$OJPJQJo(aJ$57nHtH#B*phCJ$OJPJQJo(aJ$5#B*phCJ$OJPJQJo(aJ$52B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ DFHPVz~ĵq^O<-B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ 5B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJaJ j l t z ~ ӿwdUH;,B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ 5B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ 'B*phCJ OJPJo(aJ 7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ 5B*phCJ OJPJaJ   Ƿo[K<,B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH * ,  $ ˷m]N<-B*phCJ OJPJaJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH $ 6 > ӿrcQ@.#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH   $ ( , > @ F R T ` ͻxhRB#=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* ` .6ï}jS@)-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH 6Z\bftɵ{hXI9)B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\ $LNPVZҿ|_E3$B*phCJ OJPJaJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*2B*phCJ OJPJo(aJ >* *mH sH nHtH9B*phCJ OJPJ^Jo(aJ >*7 *mH sH nHtH)B*phCJ OJPJ^Jo(aJ >*7 *0B*phCJ OJPJo(aJ 5>* *nHtH\)B*phCJ OJPJ^Jo(aJ >*7 *%B*phCJ OJPJo(aJ >*7 **B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH Zjtvz|~&(w]G1*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH (08:<LPTVfhxó{eS=+"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH xųucS?)*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >* ůn[I3*B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >* *%B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *mH sH %B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7 $.08FHXfjnrվm]I3!"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH "B*phCJ OJPJo(aJ >*7-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *mH sH %B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH rz|~ϿlUB+-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH%B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtH%B*phCJ OJPJo(aJ >*7 **B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*7nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH "<hjtxzjVF2"B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*8B*phCJ OJPJo(aJ 5>* *mH sH nHtH\*B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH%B*phCJ OJPJo(aJ >*7 **B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH (*2:<VXlnʲ~jZF6"'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH ŵ}gWC3B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH &*.8:PRptxDZ}iYE/*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH x˷}mYC)2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >* (*>@^bfpϹo_K5%B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH pr Ƿ}iYI7"B*phCJ OJPJo(aJ >*7B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH $*,248lӹ{kT>.B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ >*72B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*72B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*72B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH $&̼jZK;''B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH0B*phCJ OJPJo(aJ 5>*7nHtH\ &@BXZx|ǯucI7"B*phCJ OJPJo(aJ >*72B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >* ïqaJ4""B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ >* *nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ >*7 *nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ >*72B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH (.bjrtƪrbN42B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH6B*phCJ OJPJ^Jo(aJ >*7mH sH nHtH*7mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH \^`df˷jVD."B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*'B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH 2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ >*7mH sH nHtH fj ȸ|l]N?-#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >* "$,06Hdhl˺|hX@0B*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH B*phCJ OJPJQJaJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >* lnrų{gO7%"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH *,04TxDZ}eUA1B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH xz~ɳycSA++B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH (*.6:ůu_M7!*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7*B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ >*7+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* lŨ~dUC2 #B*phCJ OJPJQJo(aJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*3B*phCJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*3B*phCJ OJPJQJo(aJ >*mH sH nHtH9B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*mH sH nHtH\"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>* N P V X \ ˵}m^O?-"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >**B*phCJ OJPJo(aJ >*7nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>* B*phCJ OJPJQJaJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >* \ ^ ` d h !!! ! !$!dzkYJ8"+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*7nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH $!T!!!!!!!!!!!ůu_M4"#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*1B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*nHtH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* ! """""" "0"<">"B"F"Ŷ|lXH4$B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH F"H"`""""""""""Ƿo_F)9B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*mH sH nHtH\1B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*nHtH\B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH """"""""""N#ŨwcS?/B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*9B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*mH sH nHtH\9B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*mH sH nHtH\9B*phCJ OJPJQJo(aJ 5>*mH sH nHtH\ N#V####l$n$$$$$$$Ƿk[G7#'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH $$$$$$$%%% % %˷~hV<$/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH2B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*-B*phCJ OJPJo(aJ >*7S*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >* %%%,%0%4%8%%%%%.&«wdM:*B*phCJ OJPJo(aJ >*%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\%B*phCJ OJPJo(aJ 5>*\ .&0&T&V&b&d&&&&&&&'˻scT>&/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH*B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtHB*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH '''8':'''''''2(dzk[G7B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >* 2(4(8(:(R(T())))))׿|lXD)5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH )))))))))))D*һ}mYI5%B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*2B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\*B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\ D*F*H*J*L*N*R*V*X*Z*d*f*˵o^G,5B*phCJ OJPJo(aJ 5>*mH sH nHtH\-B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH\ B*phCJ OJPJQJaJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >* B*phCJ OJPJQJaJ >*#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*+B*phCJ OJPJQJo(aJ >*nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ >* * f*h******** ++++ȶ~jZK9#*B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>**B*phCJ OJPJo(aJ 5>*nHtH"B*phCJ OJPJo(aJ 5>*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH +++<+>+T+V+++++++οqYI1/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJaJ >*"B*phCJ OJPJo(aJ 5>* +++++++,, ,,,ïs[K3#B*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >* ,,,,$,B,D,r,t,,,˳kS;#/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJo(aJ >*mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ >*B*phCJ OJPJo(aJ >*'B*phCJ OJPJo(aJ >*nHtH ,,,,,,,,,,,,,UUUCJU B*ph>* 46FHl ,  @ \`a$$a$$`|`|```v`va$$a$$a$$a$$a$$a$$\P(j* ^ "$a$$a$$|`|```|`|`` & F````$P """""n$$ dhG$WD` dhG$WD` & Fa$$ & Fa$$`a$$`WD``a$$a$$WD`WD|`|WD|`||`|$V&&&'T()F*H*X*Z**+,y```a$$a$$`a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$ dhG$WD` dG$WDv`v dG$WDv`v dhG$WD` dhG$WD` dhG$WD` ,D,t,,,,,,,,,,, 9r 9r  9r 9r ``` : 0. A!#"$%S2P0p18=Aد=Aد%o(,{z=Aد& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLM\$$,,NOPQRuO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBK_Times New RomanDejaVu Sans?[SOeckfN[_GBK=NSe-N[IlN-N[{;4 N[_GB2312? |8ўSOeckўSO_GBK-N.Y"?eWGO'`[E\] zeRDё{tRlwangqianAdmin Qh͜[/had!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P2o=`aiozMR*NxQݫ3璄& w7GMu( z0( * 3 ? ( x Z(( e,gFh 1S" PKPK N@drs/PKN@Ωydrs/downrev.xmlM1k0B@FN83tKZ bH'#)s-v9w߫wbĘ@ VRLOs "eMF@`֕ 7:x̝JV`s*)Sk {,c'M7NEzzrzg!cm?mVi*6 2Nf:+$.&{dy]dSPKN@2Rdrs/e2oDoc.xmlSKn0c^`9H$4HҖ|]u}stH[Χ j83zpq9XCIEt·ڭkN6t'#\}Y3yJ b݇v)(:iy ^aZ=[fUuzm/d9+%EzT*DLC[*'sO\z ~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ 1[Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< 7_rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy 8drs/downrev.xmlPKN@2R 4drs/e2oDoc.xmlPKYY u@ @ puu!@Oh+'0  , 8 DPX`h-N.Y"?eWGO'`[E\] zeRDё{tRl wangqian Normal.dotmAdmin1@@ DO@(@&?}@vA5<WPS Office_11.8.2.9695_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+, PX`h px (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10422 Root Entry F`WordDocument<0TableTLData WpsCustomDataSummaryInformation((DocumentSummaryInformation8 x !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_ad