ࡱ> ;>89:_ R"bjbj9bbA** * 8V,B"dddVVVVVVV$JZ\L)V9)Vdd4bV<<<ddV<V<<rD MEdpM)5 EUxV0VE2H] <vP_MEMEH],_$'F<)V)V<jVP_* , V: lўSOW[R:NbXRTtevQ[ 4q_R:Nb RdvQ[ _lςwWGql{tagO[?z ,{Nz ;` R ,{Nag :NNR:_ql{t ONlu}T"N[hQT>yOlQqQ[hQ ~bql(u7bTql~%ONvTlCgv OۏqlNNveP^SU\ Onc 0WGql{tagO 0I{l_0L?elĉ ~T,gw[E 6R[,gagO0 ,{Nag ,gwL?e:SWQWGqlvĉR0] z^0~%0O(u0eObTqlhVwQv[ň0~O0O(u NSvsQvvcw{t;mR (u,gagO0 ,{mQASkQag NR`b_ N(u,gagO N )Y6ql0mSwllvuN0ۏSUSMOvuN0ۏST.U N W^zNYv)Y6ql{S N qlif96 ЏT/nSňxS V ql\O:NS5uR^_n 0]NuNSe0RrRlvO(u N ll0yFglvuNTO(uv{t mQ qlybS8f~% N ]wON0NNUSMO:NuN0u;mMWY^0(uvqlev^TЏL] zyv{tT[hQ{t N(u,gagO0 eWqe(u\Ol(ulnv Sgq,gagOۏL{t0 ,{ Nag S~N N0WeNl?e^^S_R:_[WGql]\Ov[ v^\WGql]\O~eQVl~NmT>yOSU\ĉR0 aNGNl?e^NSWSRNY0_S:SSb]NV:S0NNV:SI{ {t:ggI{0WeNl?e^v>mQ:gsQg^S_ cgqTL# R:_[,gL?e:SWQWGqlv{t]\O0 ,{V Nag w0:Sv^0S^ S~N N0WeNl?e^^^?elQ(u L?e;N{N N{yql;N{ #,gL?e:SWQvWGql{t]\O0:Sv^0S^ ql^;N{SNYXbqlLN{t:ggwQSO#WGql{tve8^]\O0 SU\9ei0WaNĉR0lQ[0(ϑb/gvcw0[hQuNvcw0sXOb0]FU0irN0NЏ0W^{t0FUR0Ye0kSuu0~NmTOo`SI{ Ogq,gagOTvQNl_0lĉvĉ[ (W cgqTꁄvL#VQ OlZP}Y#WGql{tvvsQ]\O0 ,{NVag SU\WGqlNNvSU\ ^S_u_~NĉR0MWY^0[hQ,{N0OO^0ĉ gR0Tt6e9vSR OO^0ĉ gR0Tt6e90 ,{mQNag S~N N0WeNl?e^SvQ gsQ蕔^S_^zWGql[hQvcw{t6R^ǑSce eknfSqlO(u Oۏqlybۏek R:_WGqlvsQl_0lĉv[ OT[hQO(uYe cؚWGql{t4ls^TO(u[hQaƋ0 ,{Nz ĉRN^ ,{NmQag ql;N{蕔^S_O T gsQ 9hncS_0W>yO~NmSU\TW^;`SOĉR6RWGqlNNĉR ~ NN~^;N{~~T b,g~Nl?e^ybQT[e0WGqlNNĉR~ybQT mSzz^@\T(u0WBlv ^S_~eQW0W)R(u;`SOĉRSW^c6R'`~ĉR0 tňqlO^zpvn^S_WaN~y{0^@\Tt0:Sv^^;N{蕔^S_ cgqqlNNĉRvBl [tňqlO^zpۏLWaN~NĉR v^b,g~Nl?e^ybQ0 ,{kQNag W^^^S_ cgqW0W)R(u;`SOĉR0W^c6R'`~ĉRTWGqlNNĉR MWY^v^vqlebYuqleMWY^(u0W0YuvqleMWY^(u0W *g~l[ z^ybQ N_9eS(u0W^e:S_S0e:S9e ] z e^0ib^09e^S0ehhI{^?e] zT?bK\^] z cgqqlNNĉRBl_{^S_^{Sqlev ^USMO(W3uRt^] zvĉRS0(ϑ[hQvcw0e]SI{N[e ^S_SbD^\v{Sqle^Q[0{Sqle^S_N;NSO] z Te0 Tee]0 Tez]6e0 ؚB\OO[NS(WqlNNĉRVQve^OO[ ^S_MWY^{Sqle N;NSO] z Te0 Tee]0 Tez]6e0 USrvqle^] zyv^S_OlRt] z(ϑ0[hQvcwKb~ 3ue]S vQ-Nql:Wz0ؚSql{S0^?e-NSql{S0bGr_S^OO[\:SQvql{STV[ĉ[vQN_{[Lvtvqle^] z ^S_[Lvt0 (Wql{SvVQ N_^lSz0t~z0 ,{kQag e^09e^0ib^ql] zyv ^S_&{TqlNNĉR v^ cgqV[ gsQĉ[1uSU\9eiO T T~^;N{8hQ0 ql] zyv^S_OlۏL[hQċN v^wQ gv^v[hQe0[hQe_{N;NSO] z Te0 Tee]0 TebeQuNTO(u0 ,{]Nag ql:Wz] z0ؚSql{S] zql] zyvvRekeN ^S_&{T 0WGqlĉ 0I{V[ gsQb/gĉvBl v^^S_ cgqw?e^nx[vyv{tCgPbql;N{蕡[gybQ0?e^bDvql] zyvvRekeN[g cgqV[Tw gsQĉ[gbL0 ql] zvm2V~NS gsQDe ^S_blQ[m2:gg[8h*g~[8hb[8h NTe~e]S ^USMO N_e]0 mSwlltňO^z0mSwllt~lSz0S))Y6qlt~Olz0mS)Y6qlt~lSz ^Q{QNOSql{S[ňNSUSy] zbD(W30NCQN Nvql:Wz9e I{\Wql^yvSNvcۏLe]V0 ,{ASag ql] zvR[00e]0TvtTY0Pgev (u ^S_gbLV[Tw gsQhQTĉ0ql] z^ (uvY0Pge ^S_&{TV[hQ0 ,{ASNag {Sql~%ONOlVQv^?eqle1uql~%ON#^ v^bbЏL0~b0bOTfe9e 0 e^OO[^Q{:SRQN;NN gRNYvqle ^USMO^S_YXb{Sql~%ON~~^v^bbЏL0~b0bOTfe9e 9(u~eQ?bK\_S^;`b,g0 ^E\l(u7bqlev^TЏL0~b{t#N cO(ulT T~[gbL0 ,{ASNASN0ASNag ql] zz]T ^USMO^S_Ol~~z]6e0*g~6eb6e NTkĉ[agNv 1u@b(W0Wql;N{8hSqlO^S qlO^S gHeg:N4t^0 ^ql~%ONzvO^z~~~%tňqlv ,gagO[eKNew Nt^Q SNzql~%ONv^S_ql~%S bReQ]S_ql~%Svql~%ON \O:NONvqlO^z v^~eQONvql~%T[hQ{tSO|0 ,{ASmQNASag *gS_tňql~%SbtňqlO^SvUSMOT*NN N_NNtňqlv~%;mR0 ybkT*gS_etňql~%SbtňqlO^SvUSMOT*NNO^(uN.U~%vql0 ,{ASNAS Nag {Sql~%[Lyr~%6R^0NN~%{Sql~%vON _{^S_S_:Sv^0S^ Nl?e^cNvyr~%Cg v^N:Sv^0S^ Nl?e^bvQcCgvql^;N{~{yr~%OS0yr~%CgvcN ^S_ǑSbhbhI{lQ_0lQs^vzNe_ 0 yr~%CgcNMR {Sqlyr~%v[eeHh1u:Sv^0S^ Nl?e^^ql;N{~~6R[ ~ NN~^;N{~~T b,g~Nl?e^ybQT[e0 ,{ASVag {Sqlyr~%CgvcN^S_u_N N z^ N [Lyr~%v{Sql~%yv 1u^;N{蕥b:Sv^0S^ Nl?e^ybQT T>yOlQ_S^bhagN Stbh N 9hncbhagN [yr~%CgvbhNۏLDyOlQ:y-Nh~g lQ:ye N\NNAS)Y N lQ:ygn [-Nh~gl g_v 1u{Sqlyr~%CgcN:gsQN-Nh~{yr~%OS0 ,{ASkQASNag {Sqlyr~%OS^S_SbN NQ[ N yr~%vQ[0:SW0VS gHegP N ~%vNTT gRhQ N NyOlQqQ)RvTlQqQ[hQv N l_0lĉTyr~%OSĉ[SN~bkyr~%OSvvQN`b_0 ,{AS]Nag NNtňql~%vON ^S_wQY NRagN v^T:Sv^^;N{3u 1uvQOgqL?eSlĉ[v z^8hStňql~%S N g3z[v0&{TV[hQvqlln N g&{TV[hQv.X[0EQň0O^e v^S_w(ϑb/gvcw8hSvltEQňS N gN~%ĉ!jv^vDёT{t0b/gNXT V gV[v0&{Tm2I{[hQagNv~%:W@b N gv^vbibONXTTY mQ gePhQv[hQ{tT~%{t6R^ N l_0lĉĉ[vvQNagN0 ztňqlO^zp ^S_&{TtňqlO^zpĉR wQYMR>k,{ N 0V 0N 0mQ yagN v^T@b(W0W^;N{3u 1uvQOgqL?eSlĉ[v z^8hStňqlO^S0zql}lfRlz ؏^S_ g&{TV[bLNhQvPX[0EQňY0 ,{NASNag tňql~%ON0tňqlO^zp ^S_u[ NRĉ[ N N_(u^l6R 0b^09eňvltTgP*ghbh NTeltv:W@bNlQqQ^Q{TE\lOO[^Q{vݍy_{&{T[hQBlT gsQĉ[ V EQňql N_ǏV[ĉ[vAQ] N HQbQkmTQEQňql mQN cgqV[ĉ[[qle[gۏLhKm0hO0fe Oe[hQЏL NmQ [EQňTvqlltۏL҉QX\ v^hfEQňUSMOTbɋ5u݋ kQN lQ:y gRhQT6e9hQ ]NkQ l_0lĉvvQNĉ[0 ,{NASNag tňql~%ON^0S~%tňqlv ^S_(W_0WzqlO^z S__0Wql;N{8hSvqlO^STeSNN~%;mR0 ,{NAS NNASNag tňql~%ON0tňqlO^zp^S_MYbYXb&{TqSi'ir[hQЏBlvfЏň gqlvlt N_\ň gqlvltN1uSSO\필vfI{ N&{T[hQBlvfЏ0 tňqlO^zpql~%ON^S_ cgqS_0W?e^蕁Blek[LT(u7bMtňql TE\l(u7bMlO(u5utf0 Nnf0idXbf0LfI{f^S_ gf>fvONhƋv vQň}vň gqlvltpeϑ^S_&{Tv^v[hQBl0 ql~%ON^S_[vQNNtňqll gRvNXT0fR:_{t v^bbv^v#N0 ,{NAS N ql~%ON0tňqlO^zpNN[hQ{t0\ONTbibOvNXT ^S_Ogql_0L?elĉvĉ[cSNWv^~8hTfMOn _4[hQ{w N N_TeltO(u{vbNO(u{vOo` NNvf(ultRl N_T*g~hv9(uPPRl N N_Tf(ult09(uPPNYvvQNňnRl V N_(W gqllo0qlSR_8^0DяSukp~p0Q)YlI{qSi`Q NRlbxSl0 ,{NASNNASVag ql~%ON0tňqlO^zp^S_u[vsQ gRhQTĉ lQ^v^e\L gRb cؚ gR4ls^0 ql~%ON^S_6R[(u7b[hQ(ulĉR ǏT(u7bS>e[hQ(ulKbQI{e_ [(u7bۏLql[hQO(u[ OYe cؚ(u7b[hQaƋ0 v^[cNLNXTT{(u7bT0 ,{NASmQNASNag ql~%ON0tňqlO^zp^S_nxOqlpeTO(uql mQ kQ N_ݏS[hQĉvBlbxS0[ň09eňqlhVwQ N ]N N_Rp0Td8x0PgS0fRfqlltb9ebclthh_0or kQ AS N_>PPqlkmb(ultvNPLp ]N ASN SsqlloI{`QSeTql~%ONb gsQ蕥bJT AS ASN MT{Sql~%ON]\ONXTۏL[hQhg0bhI{NR;mR0 ,{ NAS Nag ql~%ONSs{Sl(u7bX[(W NR͑'Y[hQ`0%N͑ZlQqQTNN[hQ`b_v ^S_zsSJTw(u7bۏLte9e v^SNǑS\Plce: N qleolv N dbxS0[ňT9eňqlev N O(uV[fNmplvvc_qlp4lhV0qlp4lhV*g[ňpSbpS*gQ7bv V vQNݏSV[ĉ:_6R'`ĉ[v`b_0 ql~%ONǑS\Plce gsQUSMOb*NNǑSݏSl[{tbmZrjL:NۏL; cv ql~%ON^S_TlQ[:gsQbJT0 (u7bte9eTT~%ON3ub` Y(ulv ~%ON^S_(W48\eQ[te9e`QۏLnx 0Rte9eBlv ^S_(W24\eQ=\_b` YOl0 ,{ NASV NASNag ^E\l(u7bTqlϑhn(WOO[QvE\l(u7b vQqlϑhThMRqle1uql~%ON#~b0feqlϑhTvqleTqlhVwQ 1u(u7b#~b0fe0qlϑhn(WE\lOO[lQqQMOv ql{Sۏ7bXQONYOvqle1uql~%ON#~b0feql{Sۏ7bXQOvqleTqlhVwQ1u(u7b#~b0fe0 ^E\l(u7bvqle^S_ cgqO(ulT Tv~[ fnxql~%ON0(u7bbbvv^~b0fe#N0 tňql(u7b vQlt1uNCgN#~b0feltTvQS0o{0qphVwQI{e1u(u7b#~b0fe0 ,{Nz qlqphVwQ{t ,{ NASN NASVag c^O(u[hQWqlqphVwQ0ybk.U NwQ g[hQObTqkpObňnvqlp4lhVqphVwQ N_.U0 (ϑb/gvcw0]FUI{ gsQL?e{t蕔^S_R:_[qlqphVwQNSD^\eNTuNT.Uvv{0 ql~%ON N_T(u7b:_6R.UvQc[vqlqphVwQTvsQNT0 ,{ NASNag @BHLXZ`bdfԲuh\OB5hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(h^hSCJ,QJo(h^hp6mCJ,QJaJ#h^h:CJ,QJaJnHo(tHh^h:CJ,QJaJo(hyCCJ,QJaJnHo(tHh^hSCJ,QJaJo(hp6mhSCJ,OJPJQJo(#h[%h[%CJOJPJQJaJo(#h[%hp6mCJOJPJQJaJo(hSCJ,PJ\aJo(hR[CJ,PJ\aJo(@Bdfz|@ , R z n dWD`gdB}P dWD`gdN dWD`gd O dWD`$da$  dWDl` gdp6mgd;$$da$ @ F X \ h l udG6!h.NDCJ OJPJQJnHo(tH8h Oh.NDCJ OJPJQJfHnHo(q &tH!hSCJ OJPJQJnHo(tHh:hb[CJ OJPJQJo(8hhCJ OJPJQJfHnHo(q &tH'hh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(h1PCJ OJPJQJo(!h1PCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(!h,jCJ OJPJQJnHo(tH  2 N X \ v z ğďiS*h.NDCJ OJPJQJfHo(q &0hOh.NDCJ OJPJQJfHo(q &h.NDCJ OJPJQJo(h}h.NDCJ OJPJQJo(!h.NDCJ OJPJQJnHo(tH'hNhNCJ OJPJQJnHo(tHh.NDCJ OJPJQJo(hOh.NDCJ OJPJQJo(hNCJ OJPJQJo(!hNCJ OJPJQJnHo(tH  & * , 0 < @ B F \ ^ ` n ©•uuX?0hNh.NDCJ OJ PJ QJ fHo(q &8hNh.NDCJ OJPJQJfHnHo(q &tHhh.NDCJ OJPJQJo(hNhb CJ OJPJQJo('hNhNCJ OJ PJ QJnHo(tH0hNh.NDCJ OJPJQJfHo(q &h.NDCJ OJPJQJo(!hNCJ OJPJQJnHo(tH!h.NDCJ OJPJQJnHo(tHhQ1Wh.NDCJ OJPJQJn  ` b d f ƹ{kZI,8hNhSECJ OJPJQJfHnHo(q &tH!h<CJ OJPJQJnHo(tH!hSECJ OJPJQJnHo(tHhpLhgCJ OJPJQJo(hCXCJ OJPJQJo(!h1PCJ OJPJQJnHo(tHh:hb[CJ OJPJQJo(homhomCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo('h.NDh.NDCJ OJPJQJnHo(tH0hmeh.NDCJ OJPJQJfHo(q & vvn d`gdM dWD`gd Odgd O dWD`gdO8P dWD`gdM$da$ dWD`gdpL dWD`f n r v ޹繁oVF6h:hb[CJ OJPJQJo(hvlh TCJ OJPJQJo(0h ThSCJ OJPJQJfHo(q &8hrhrCJ OJPJQJfHnHo(q &tHhpLCJ OJPJQJo(hpLhpLCJ OJPJQJo(homhgCJ OJPJQJo(!h,W%CJ OJPJQJnHo(tH'h:hSECJ OJPJQJnHo(tH!h1PCJ OJPJQJnHo(tHh:hgCJ OJPJQJo(  " 0 B F J T r v 򭙀ppZF2'hrhztCJ OJPJQJnHo(tH'hNh9CJ OJ PJ QJnHo(tH*hNhS>*CJ OJPJQJnHo(tHhhSCJ OJPJQJo(0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &'hNhNCJ OJ PJ QJnHo(tHhNhSCJ OJPJQJo('hh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHh OhSCJ OJPJQJo(!hnCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo( :>HNPX\`tѷіщyiPiPi?!hNCJ OJPJQJnHo(tH0h7hSCJ OJPJQJfHo(q &h7h7CJ OJPJQJo(h7h qCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!h9CJ OJPJQJnHo(tHhrh CJ OJPJQJo(h CJ OJPJQJo(h7CJ OJPJQJo(!hnCJ OJPJQJnHo(tHh qh qCJ OJPJQJo(h qCJ OJPJQJo(tvxz|~ 48<PԻᮞmmmԻ]L]!h1PCJ OJPJQJnHo(tHhEhECJ OJPJQJo(8hhCJ OJPJQJfHnHo(q &tH'hh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHhh1PCJ OJ PJ QJo(hSCJ OJPJQJo(0hEhSCJ OJPJQJfHo(q &hECJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!hCJ OJPJQJnHo(tHPj~}m``P?/mhNh1PCJ OJPJQJo(!h1PCJ OJPJQJnHo(tHhVh1PCJ OJPJQJo(h1PCJ OJPJQJo(hNhSCJ OJPJQJo(hNh%CJ OJPJQJo(h]~,h%CJ OJPJQJo(hh%CJ OJ PJ QJo('hh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(0h%hSCJ OJPJQJfHo(q &0hEhSCJ OJPJQJfHo(q &4:B|o[Ko;oh=#khMCJ OJPJQJo(h OhMCJ OJPJQJo('h Oh0+CJ OJPJQJnHo(tHhMCJ OJPJQJo(0h%hMCJ OJPJQJfHo(q &h%CJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(!h6\CJ OJPJQJnHo(tH!hSCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo('hNhSCJ OJPJQJnHo(tHBFJNTtiI'ICh9B*CJ OJPJQJ^JaJ fHnHo(ph333q tH>hr4hMB*CJ OJPJQJ^JaJ fHph333q ;hNB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(ph333q AhhB*CJ OJPJQJ^JaJ fHo(ph333q 0h!hCJ OJPJQJfHo(q &hCJ OJPJQJo(h%hMCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo('hVHh1PCJ OJ PJ QJnHo(tH ɼtdP@0h OhKCJ OJPJQJo(h:hMCJ OJPJQJo('hVHh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHhhMCJ OJPJQJo(Ch9B*CJ OJPJQJ^JaJ fHnHo(ph333q tH0hhMCJ OJPJQJfHo(q &hCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(0hzehMCJ OJPJQJfHo(q &hm2hMCJ OJ PJ QJ o( "&*ⵘwgWFWFWFWFW6hm2h9CJ OJPJQJo(!hKCJ OJPJQJnHo(tHhm2hKCJ OJPJQJo(he8hKCJ OJPJQJo(h1PCJ OJPJQJo('hgLh1PCJ OJ PJ QJnHo(tH8hgLhgLCJ OJ PJ QJfHnHo(q &tH'hNh9CJ OJPJQJnHo(tH0hNhMCJ OJPJQJfHo(q &hMCJ OJPJQJo(h OhKCJ OJPJQJo(*.68v|l|l[K;+hCzhMCJ OJPJQJo(hCzhCJ OJPJQJo(hCzhv*CJ OJPJQJo(!hxCJ OJPJQJnHo(tHh Oha^CJ OJPJQJo(!hNCJ OJPJQJnHo(tH2ha^CJ OJPJQJfHnHo(q &tH0hm2hMCJ OJPJQJfHo(q &hMCJ OJPJQJo(hm2hKCJ OJPJQJo(!hKCJ OJPJQJnHo(tH!h9CJ OJPJQJnHo(tH޿pcSF9hPCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(hrhMCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(h!^.hMCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(0hm2hMCJ OJPJQJfHo(q &0hm2hMCJ OJPJQJfHo(q &hCzhMCJ OJPJQJhCzhv*CJ OJPJQJo(hCzhMCJ OJPJQJo(!h;LCJ OJPJQJnHo(tH(bdfjv4FHʱ||lʱl\H'hgLh1PCJ OJ PJ QJnHo(tHh Oh1PCJ OJPJQJo(h OhMCJ OJPJQJo('h Oh'CJ OJPJQJnHo(tH!h'CJ OJPJQJnHo(tHhrhMCJ OJPJQJo(0hrhMCJ OJPJQJfHo(q &hMCJ OJPJQJo(hPhMCJ OJPJQJo(0hJhMCJ OJPJQJfHo(q &HJThjx2:<>@BD^`ítgtWF!hKCJ OJPJQJnHo(tHhehMCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(hNhNCJ OJPJQJhNhNCJ OJPJQJo(*hMCJ OJPJQJfHo(q &h OhMCJ OJPJQJo(h Oh1PCJ OJPJQJo(8hgLhgLCJ OJPJQJfHnHo(q &tHj2<4J{{ dWD`gd/T d`gdW$da$ d`gdM dWD`gd]>dgd[ dWD`gdb dWD`gd'@dgdM dWD`gdN dWD`gdM`bfhrx<hó磓o^M^M9'h-h[CJ OJPJQJnHo(tH!hQOCJ OJPJQJnHo(tH!h;LCJ OJPJQJnHo(tHhlchp"CJ OJPJQJo('h^h_CJ OJPJQJnHo(tHh*uhp"CJ OJPJQJo(hehMCJ OJPJQJo(h OhKCJ OJPJQJo('h OhKCJ OJPJQJnHo(tHh OhMCJ OJPJQJo(0hKhMCJ OJPJQJfHo(q &hjrv~ "$˷ˣn]nPC2!h^CJ OJPJQJnHo(tHhp"CJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(!hdCJ OJPJQJnHo(tH!h>CJ OJPJQJnHo(tH'hThQOCJ OJPJQJnHo(tHh-h\CJ OJPJQJo('h-h\CJ OJPJQJnHo(tH'h-hCJ OJPJQJnHo(tHh-h, CJ OJPJQJo('h-h;LCJ OJPJQJnHo(tHh-h[CJ OJPJQJo($(*.0(048:@`dxķyh[N=N-hehMCJ OJPJQJo(!hOzCJ OJPJQJnHo(tHh,*MCJ OJPJQJo(hMCJ OJPJQJo(!h^CJ OJPJQJnHo(tHhpnzCJ OJPJQJo(8hgLhgLCJ OJPJQJfHnHo(q &tH'hgLhOzCJ OJ PJ QJnHo(tHhMCJ OJPJQJo(hp"CJ OJPJQJo(*h)sCJ OJPJQJfHo(q &0heh)sCJ OJPJQJfHo(q &ͽreTeC3C3eh/)whyCJ OJPJQJo(!hyCJ OJPJQJnHo(tH!hCJ OJPJQJnHo(tHh/TCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(!hSCJ OJPJQJnHo(tH!h_.lCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hehMCJ OJPJQJhehMCJ OJPJQJo(!hsCJ OJPJQJnHo(tH!hOzCJ OJPJQJnHo(tHhehsCJ OJPJQJo( $4HJRT`t|޹ޜraQ@!hTCJ OJPJQJnHo(tHh/)wh*uCJ OJPJQJo(!h/TCJ OJPJQJnHo(tHh/TCJ OJPJQJo(hbhbCJ OJPJQJo(hhyCJ OJPJQJo(h/)whhyCJ OJPJQJo(hKCJ OJPJQJo(!hKCJ OJPJQJnHo(tH'h/)wh/TCJ OJ PJ QJ nHo(tHh/)wh/TCJ OJPJQJo(!hyCJ OJPJQJnHo(tH"(HJLNPRTprVXxzݻvvevevUvFvFvFvFh/)whCJ OJPJQJh/)whCJ OJ PJ QJ o(!h^CJ OJPJQJnHo(tHh/)whCJ OJPJQJo(!h "CJ OJPJQJnHo(tH'h "hCJ OJPJQJnHo(tHh "hCJ OJPJQJo(!hyCJ OJPJQJnHo(tH!hOzCJ OJPJQJnHo(tH!hTCJ OJPJQJnHo(tH!h*uCJ OJPJQJnHo(tHJXz& !2"j""D###*$b$ d`gdW dWD`gdW dWD` gd Odgd; dWD`gdb dWD`gd dWD`gd/TzV^bdѴr^J10h "h)sCJ OJPJQJfHo(q &'hhhWCJ OJPJQJfHo(q &hW >hWCJ OJPJQJo(8hW >hW >CJ OJPJQJfHnHo(q &tHhWCJ OJPJQJo(hW >hOzCJ OJ PJ QJo(0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &hyCJ OJPJQJo(0h2Sh)sCJ OJPJQJfHo(q &!hhOzCJ OJ PJ QJnHo(tH!!!!!!!!!!"0"2">"Z"Ӻm\C*0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &!hOd?CJ OJPJQJnHo(tH0h9\hWCJ OJPJQJfHo(q &'h OhqVCJ OJPJQJnHo(tHh OhWCJ OJPJQJo(hqVhWCJ OJPJQJo(0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &h OhqVCJ OJPJQJo(8hdhWCJ OJPJQJfHnHo(q &tHZ"^"`"h"j"""B#D#####($*$,$.$0$4$:$p$εn]D7hWCJ OJPJQJo(0h/)whhCJ OJPJQJfHo(q &!h-CJ OJPJQJnHo(tH!h "CJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0hm)hWCJ OJPJQJfHo(q &hdhWCJ OJPJQJo(0hm)hWCJ OJPJQJfHo(q &0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &0hNhNCJ OJPJQJfHo(q &p$r$$$$$$$$$$%% %%%%$%*%.%޽޽޽|cSB!hI5yCJ OJPJQJnHo(tHh5hCJ OJPJQJo(0hhCJ OJPJQJfHo(q &h shCJ OJ PJ QJo(h shCJ OJ PJ QJo(!hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tHh shWCJ OJ PJ QJo(hWCJ OJPJQJo('hW >hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tHhWCJ OJPJQJo('hW >hOzCJ OJ PJ QJnHo(tHb$$$$%%H%b%|%%%%2&Z&&&&$'J't'''(b(( dWD`gd GdgdW dWD`gdW d`gdW.%2%4%B%D%F%H%N%T%^%`%b%h%n%x%z%|%%%%%%%%%%%%%%Λ{nU0hhhWCJ OJPJQJfHo(q &hWCJ OJPJQJo(h5hCJ OJPJQJo(h5hWCJ OJPJQJo(0hhCJ OJPJQJfHo(q &hWCJ OJPJQJo(hCJ OJPJQJo(hCJ OJPJQJo('hW >hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tHhhCJ OJPJQJo(%%%t'v'x'z'~''''(((((εqdPd@,@d'hhhX-<CJ OJPJQJnHo(tHh>KhX-<CJ OJPJQJo('hW >hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0h/)whhCJ OJPJQJfHo(q &!h-CJ OJPJQJnHo(tHhCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(0hehWCJ OJPJQJfHo(q &0heheCJ OJPJQJfHo(q &0h/)whWCJ OJPJQJfHo(q &(((((())))^)b)f)))ɰڌ|hK20h ihWCJ OJPJQJfHo(q &8h6hBRCJ OJ PJ QJfHnHo(q &tH'h OhX-<CJ OJPJQJnHo(tHh&4hWCJ OJPJQJo(hNhX-<CJ OJPJQJo('hW >hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tH0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &!hI5yCJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &(L))*,***$+^+++~,,-N---- . /Z//0j00 dWD`gd s vd`vgdNdgdC5dgdW))))))4*:*>*@*v*z*|*****nZF2'h sh sCJ OJ PJ QJnHo(tH'h05hQCJ OJPJQJnHo(tH'hhhTCJ OJPJQJnHo(tH0h/)whhCJ OJPJQJfHo(q &hWCJ OJPJQJo(0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &'h OhX-<CJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0h ihWCJ OJPJQJfHo(q &0h?7.hWCJ OJPJQJfHo(q &**"+$+++++++,, , / ///⹠mTm>1hWCJ OJPJQJo(*hWCJ OJPJQJfHo(q &0hhWCJ OJPJQJfHo(q &0hU.hWCJ OJPJQJfHo(q &2h&4CJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h/)whWCJ OJPJQJfHo(q &0hhWCJ OJPJQJfHo(q &hdhWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(hW6CJ OJPJ QJ]o(///"/2/F/V/X/Z/b/h///////000Ŭ՜՜Տ~j~YYE'h sh8CJ OJ PJ QJnHo(tH!hWCJ OJPJQJnHo(tH'h h CJ OJPJQJnHo(tH!h CJ OJPJQJnHo(tHh CJ OJPJQJo(hhWCJ OJPJQJo(0h: hWCJ OJPJQJfHo(q &h: hWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(h!h GCJ OJPJQJo(0j0l0n0p00000000000űޡވkR9)hUhWCJ OJPJQJo(0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &0hUhWCJ OJPJQJfHo(q &8hNhUCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h ihWCJ OJPJQJfHo(q &hNhWCJ OJPJQJo('h sh^CJ OJ PJ QJnHo(tH0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &hWCJ OJPJQJo('h sh8CJ OJ PJ QJnHo(tH001l11122L3.445>5h556 WD`gd O d`gdu8 vd`vgdW dWD`gde^ $dha$gdd dWD`gd^ d`gdF d`gd: dgd: 001 1"1$1&1(1r1v1x1z1|1~111ʽ|l|l\lC0hZh GCJ OJPJQJfHo(q &hI5yhWCJ OJPJQJo(hu8hWCJ OJPJQJo('h shUCJ OJ PJ QJnHo(tH8hNhUCJ OJPJQJfHnHo(q &tHh!YhWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(0hNhWCJ OJPJQJfHo(q &8hUhUCJ OJPJQJfHnHo(q &tH111111111111111112ϾzjM9jzjM9jz'h shUCJ OJ PJ QJnHo(tH8hNhUCJ OJPJQJfHnHo(q &tHh!YhWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(+h7hWB*CJ OJPJQJS*o(phhu8hWCJ OJPJQJo(!h.CJ OJPJQJnHo(tH!hZCJ OJPJQJnHo(tH'hZhZCJ OJ PJ QJnHo(tH8hZh GCJ OJPJQJfHnHo(q &tH22 2 22 2"2&2:2<2>2@2B2R2V2X2Z2b2f2l2x2z222ュudWdFu!hUCJ OJPJQJnHo(tHhPSCJ OJPJQJo(!hgCJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(h0CJ OJPJQJo(!h<CJ OJPJQJnHo(tHhFCJ OJPJQJo(hXhFCJ OJPJQJo(hXhWCJ OJPJQJo(!h "CJ OJPJQJnHo(tH!h-CJ OJPJQJnHo(tHhFh?kCJ OJPJQJo(22222222222J3L3T3X3d3p3t33333333úk_VMDVDVDVhaCJ PJo(h0qCJ PJo(hKCJ PJo(h%[hWCJ PJo((h OhWCJ PJfHo(q &h "CJ PJo(hhCJ PJo(h ih iCJ OJPJQJo((hdhWCJ PJfHo(q &hWCJ PJo(hXhWCJ PJo("h^CJ PJfHo(q &h-CJ PJo(hqHhWCJ PJo(hWCJ PJo(3333333333*4,4.4:4^4b4~4ҽۓo^RI@7hMiCJ PJo(hQCJ PJo(he^CJ PJo(h%[hQCJ PJo( hdhWB*CJ PJo(ph"hI5yCJ PJfHo(q &"hW >CJ PJfHo(q &(h5qhWCJ PJfHo(q &(hKhWCJ PJfHo(q &(h OhWCJ PJfHo(q &hWCJ PJo(h OhaCJ OJPJQJo((hhWCJ PJfHo(q &~4444455 55>5D5F5N5P5d55ֽ}mYmI? vd`vgdNodgd& dWD`gd&$da$d`dgdW dWD`gdW dWD`gd'@ dWD`gd sD7J7L7l7n7t7z7|777778888888P9T9X99׾zzfzzzR9z0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &'h OhWtjCJ OJPJQJnHo(tH'hW >hI5yCJ OJ PJ QJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0hNhuRCJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(0h%[hWCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh eCJ OJ PJ QJnHo(tH'h Oh eCJ OJ PJ QJnHo(tH999: : :::::b:f:r:v:z:::Ʃ~q`GqGq3Gq'h Oh-CJ OJPJQJnHo(tH0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &!hWtjCJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(!hCJ OJ PJ QJnHo(tH2hW >CJ OJPJQJfHnHo(q &tH8hohoCJ OJPJQJfHnHo(q &tHh@ 9CJ OJPJQJo('h Oh@ 9CJ OJ PJ QJnHo(tH0h%[hWCJ OJPJQJfHo(q &::::::::::::::::;";ŨŨziPz70h%[hWCJ OJPJQJfHo(q &0hNh}CJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tHhWCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo('h Oh@ 9CJ OJ PJ QJnHo(tH8hohoCJ OJPJQJfHnHo(q &tHh@ 9CJ OJPJQJo(0h Oh@ 9CJ OJPJQJfHo(q &'h OhWtjCJ OJPJQJnHo(tH";.;8;>;D;h;;;;;;;;;;;<<<< <<<<*<2<6<@<H<ѸџѸыѸџrbUѸѸhinCJ OJPJQJo(hinhinCJ OJPJQJo(0h OhinCJ OJPJQJfHo(q &'h OhGaCJ OJPJQJnHo(tH0h OhWCJ OJPJQJfHo(q &0h%[hWCJ OJPJQJfHo(q &hWCJ OJPJQJo(!hGaCJ OJPJQJnHo(tHh%[hWCJ OJPJQJo(H<J<<<<<<<<<<<<<ֽiXG:)!h2CJ OJPJQJnHo(tHh&CJ OJPJQJo(!h6\CJ OJPJQJnHo(tH!hSCJ OJPJQJnHo(tH0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &!h CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hWhSCJ OJPJQJo(hWCJ OJPJQJo(0hinhWCJ OJPJQJfHo(q &0h%[hWCJ OJPJQJfHo(q &hVrhWCJ OJPJQJo( <<<<<<==== =&=,=0=D=ʹ͛}m]D+0h>h OCJ OJPJQJfHo(q &0h Oh&CJ OJPJQJfHo(q &h Oh&CJ OJPJQJo(h>h>CJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!h5CJ OJPJQJnHo(tH0h>h&CJ OJPJQJfHo(q &0hNh&CJ OJPJQJfHo(q &h&CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(0hNh-CJ OJPJQJfHo(q &D=H=N=P=j=z=======>>>>>.>ֲ֕|c|֕R90hNhMCJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tH0hqHh&CJ OJPJQJfHo(q &0hqHh&CJ OJPJQJfHo(q &h&CJ OJPJQJo(h>h5CJ OJPJQJo('h Oh5CJ OJPJQJnHo(tHh>h>CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(8h1h1CJ OJPJQJfHnHo(q &tH.>:><>f>n>p>>>>>>>>>ѽыrUH8(hYzhYzCJ OJPJQJo(hYzhYzCJ OJPJQJo(hYzCJ OJPJQJo(8h hoCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0hNh@ 9CJ OJPJQJfHo(q &0hNh&CJ OJPJQJfHo(q &0hW >hW >CJ OJPJQJfHo(q &'hW >hCJ OJ PJ QJnHo(tHh&CJ OJPJQJo(!hrUXCJ OJPJQJnHo(tHh>9h&CJ OJPJQJo( >>>>>>>?????.?0?4?@?з᪚}mT@'h Oh@fCJ OJPJQJnHo(tH0h$h&CJ OJPJQJfHo(q &h$h$CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(h>9h&CJ OJPJQJo(h>9h$CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(0hNhMCJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tHh&CJ OJPJQJo(!h&CJ OJPJQJnHo(tH@?H?J?N?R?V????????κkR=0hNoCJ OJPJQJo((hHhNoB*CJ OJPJQJo(ph0hHhNoB*CJ OJPJQJnHo(phtH0h]h&B*CJ OJPJQJnHo(phtHh$h$CJ OJPJQJo(0h>9h&CJ OJPJQJfHo(q &h&CJ OJPJQJo('h Oh@fCJ OJPJQJnHo(tH0h$h&CJ OJPJQJfHo(q &0h Oh&CJ OJPJQJfHo(q & ???????????@@@@"@ᮞnYB-h@ 9CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH(hHh@fB*CJ OJPJQJo(ph0hHh@fB*CJ OJPJQJnHo(phtH-h'CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tHh>9hNoCJ OJPJQJo(!h OCJ OJPJQJnHo(tH!hkCJ OJPJQJnHo(tH!hCJ OJPJQJnHo(tHhNoCJ OJPJQJo(!h@fCJ OJPJQJnHo(tH"@:@<@V@^@f@j@v@x@|@@@@@@@̲mS@3h&CJ OJPJQJo($h>9hNoCJ OJPJQJnHtH3h'h@fCJ OJPJQJaJmH nHo(sH tH-h CJ OJPJQJaJmH nHo(sH tH-h'CJ OJPJQJaJmH nHo(sH tH-h@fCJ OJPJQJaJmH nHo(sH tH3h'h'CJ OJPJQJaJmH nHo(sH tH0h'h'CJ OJPJQJ^JmH nHsH tH3h'h'CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH?<@@@0AAABlBBB*C~CCC@DDD E\EE vd`vgd& dWD`gd: vd`vgd: dgd: dgd: dgd7i dWD`gd'@@@@@@@@AA,A0A>AnA򻪻v\N7,hMhMCJ PJ^JfHo(q &hMhMCJ PJ^Jo(3hMhMCJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH3h OhNCJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH3hMhMCJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH!h&CJ OJPJQJnHo(tHh&CJ OJPJQJo(0hNhMCJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tHh&CJ OJPJQJo( nArA|AAAAAAlBBBB2C8C>C~CCCCCCCCDD D@DBDHDJDLDXD\DIJ۲IJIJIJIJIJېn^nhohECJ OJPJQJo(!hECJ OJPJQJnHo(tH!h2CJ OJPJQJnHo(tHhoh&CJ OJPJQJo(#h OhNCJ OJPJQJ^Jo(#hMhMCJ OJPJQJ^Jo(,hMhMCJ PJ^JfHo(q &hMhMCJ PJ^Jo(,h OhMCJ PJ^JfHo(q & \DbDDDDDDDDDD@EBEZE\E^E`EfE|E~EEE޼ޜޫޜnU<0hHh^B*CJ OJPJQJnHo(phtH0hHhB*CJ OJPJQJnHo(phtH0hHh-[B*CJ OJPJQJnHo(phtH(hHh&B*CJ OJPJQJo(phhoh&CJ OJPJQJ!h=CJ OJPJQJnHo(tH!h^mCJ OJPJQJnHo(tH!hECJ OJPJQJnHo(tHhoh&CJ OJPJQJo(!h-ccCJ OJPJQJnHo(tHEEEFF8F@FBFDFHFPFVFZFjFzFFFFFFFF±ܠܠܠ܃veL?h&CJ OJPJQJo(0h-hPCJ OJPJQJfHo(q &!h2CJ OJPJQJnHo(tHhj:CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(hoh^mCJ OJPJQJo(!h^mCJ OJPJQJnHo(tH!h*CJ OJPJQJnHo(tHh*CJ OJPJQJo(h&CJ OJPJQJo(hoh&CJ OJPJQJo(%hHh&B*CJ OJPJQJphEEFG:HHHHHHyOlQ^0 ^;N{bql~%ON N_T(u7bcc[vqlhVwQ0 ,{ NASmQ NASmQag qlqphVwQ.UON^S_(W.U0WzbYXbz~Ozp T(u7bcO~O gR0 NNqlqphVwQ[ň0~OvON ^S_Ogql_0L?elĉvĉ[S_v^vD(fN0 ,{ NASNag NNwe{Sv[(uqlpI{qlhVwQ[ň0~ONRvON ^S_Ogql_0L?elĉvĉ[S_v^vD(fN0 ,{ NASNag (u7bvqleTqlqphVwQ1u(u7bYXbql~%ONbwQYv^D(vONۏL[ň0~O0 ,{ NASkQag qlqphVwQ[ň~OON^S_u[ NRĉ[ N ^zv^=[ON[hQ{t6R^0(u7b gR6R^T(u7bchHh N N_X(ueDyOlQ^0ql~%ON^S_nh_LrhfObV0 (W{Sqlev[hQObVQ ybkNN NRqSSql{S[hQv;mR N ^ ^Q{ir0gQ{irbvQ[e N X[X>efqfrirTbc>eP'`mSO0lSOir( N y im9h iir V _cl n0cQWSWr4x0c0_c0SWNSO(ufkpI{\ON V Sbihbvۏ\ON N R(ufkp\ON mQ NNr4x\ON N (WzlAmv{S Neb NeۏLb0b0cl0ǑlI{\ON mQ vQNSqSSql{Se[hQvL:N0 N l_0lĉybkvvQNL:N0 (W{Sqlqlev[hQObVQ nx[ewe{S0Sbih0vۏ0cc0cI{Sq_T{Sqle[hQL:Nv ^USMO0e]USMO^S_OlRt gsQ[ybKb~ ZP}Y2ce v^JTwNql~%ONqQ T6R[{SqleObeHh ǑSv^v[hQObce0ql~%ON^S_>mNNNXTۏLs:Wc[0 ,{VASNag ^] z_]MR ^USMObe]USMO^S_Tql~%ONbW^chHh{t:gggf0W NqlevvsQ`Q ql~%ONbW^chHh{t:gg^S_(Wc0Rg⋁BlKNewT N3*N]\OeQ~NfNbT{ Y0 ,{VAS Nag ^] ze]Sq_Tqle[hQv ^USMO0e]USMO^S_Nql~%ONOSFUǑSv^v[hQObceT eSe]0e]Ǐ z-N ql~%ON^S_>mNNNXTۏLs:Wc[0 1uNVe] NS_ bqle_cOWv e]USMO^S_zsSOSRql~%ONۏLbO b~Nm_c1Yv ^S_OlۏLTP bNEev bbv^vNEe#N0 ,{VASVag V] ze]nx9eň0ybbdqlev ^USMOTbe]USMO^S_O Tql~%ON6R[v^v[hQceeHh b~S_0Wql^;N{ybQT[e v^O Tql~%ONǑSv^v[hQce0 9eň0ybbdqleNSǑS[hQcev9(u 1u^USMObb0 ,{VASNag ql^;N{0lQ[m20(ϑb/gvcw0[hQuNvcw{t0NЏ0sXObI{ gsQ蕔^S_^zWGql[hQfTR:g6R0 wOO?bWaN^;N{蕔^S_6R[hQw͑'YWGqlNEe^%`Hh S~N N:Sv^0S^0:S ^ql;N{蕔^S_6R[,gL?e:SWQvWGqlNEe^%`Hh v^#^%`Hhv~~[e]\O0 ql~%ON^S_9hnc,g0W^;N{6R[v^%`HhvBl 6R[,gUSMOqluN[hQNEe^%`QecHhHhv6R[0{tTo~ ^S_&{TV[ gsQĉ[0 ,{VASmQag ql~%ON^S_bzNEebibO O MYNNbOYb/gNXT02b(uT0m2hVPg0f0YI{0 ql~%ON^S_nv^lQ^bibO5u݋ T>yOlQ^ v^zN蕗\MOk)YNASV24\ePPkm0wPvql0_cOWqle0PVSb^tI{ZlQqQ[hQvL:N0 N (ϑb/gvcw#WGqluNs0qlhVwQ0D^\evNT(ϑ0ϑv{Tqllt0ql{SI{yryYvhQǏ z[hQvcwOlgYǏg0eagb_xhƋlt0 NTNbTbɋ6R^ lQ_>NbTbɋ5u݋0O{b5uP[N0W@W St gsQWGql[hQ0ql(ϑ06e9hQT gR(ϑ~%T gRv>NbTbɋ v^6e0R>NbbbɋKNewASN15eQNNYt0 ,{NAS Nag ^;N{0lQ[m20(ϑb/gvcw0[hQuNvcw{tI{ [qlv] z^0~%0qlhVwQ[ň0~OI{;mRۏL[g0ċ0O0h06e N_6eS9(u0l_0L?elĉS gĉ[vdY0 ,{kQz l_#N ,{NASVag ݏS,gagO,{kQag,{N>kĉ[ e^09e^0ib^ql] zyv*g cgqV[ĉ[b~SU\9eiO T^;N{8hQv 1uSU\9eib^;N{#N\Pbk^ Pg9eck0 ,{NASmQag ݏS,gagOĉ[vL:N l_0lĉ]~ gYZĉ[v NvQĉ[0 ,{NASNag ݏS,gagO,{kQag,{ N>kĉ[ (W{Sql]vv:SWQ^lSz0t~zv 1uql;N{#N\Pbk^ v^[^USMOY10NCQN N20NCQN NZ>k]^bv #N\PbkO(u0 ,{NASkQNASNag ݏS,gagO,{]Nag,{N>kĉ[ ql:Wz] z0ؚSql{S] zyvvRekeN*g~ql^;N{蕡[gybQv 1u^ql;N{#NPg9eck>g N9eckv #N\Pbk^ v^YN1NCQN NN5NCQN NZ>k0 ,{NAS]Nag ݏS,gagO,{ASNag,{N>kĉ[ ql] z^USMO*g\z]6e`QYHhv 1uql;N{#NPg9eck v^Y1NCQN N10NCQN NZ>k0 ,{mQASNASmQag ݏS,gagO,{ASVag,{N>kĉ[ *g~SNNql~%;mRv 1uql;N{#N\PbkݏlL:N l6e^lirTTݏl@b_ v^Y5NCQN N50NCQN NZ>kgbrjv OlvzRN#N0ݏS,gagO,{AS Nag,{N>kĉ[ *gS_yr~%CgdNN{Sql~%;mRv 1u^;N{#N\Pbk~% v^YASNCQN NNASNCQN NZ>k0 ݏS,gagO,{ASNagĉ[ qlO^z*g~SNNqlO^;mRv 1uql;N{#N\PbkݏlL:N l6e^lirTTݏl@b_ v^Y1NCQN N3NCQN NZ>k0 ,{mQASNNASNag ݏS,gagO,{NASag,{N>kĉ[ *gS_tňql~%SbtňqlO^SdNNtňql~%;mRv ^;N{蕔^S_OgqVRb 0egq~%gYSRl 0v gsQĉ[NNYZ0 ݏS,gagO,{ASmQag,{NASag,{N>kĉ[ Tetňql~%SbtňqlO^SvUSMOT*NNO^(uN~%.Uvqlv 1u^ql;N{#N9eck l6eݏl@b_ v^YNCS1NCQN N N10NCQN NZ>k0`%N͑v ql^;N{SN TvQtňql~%SbtňqlO^S0 ,{mQASNNASkQag ݏS,gagO,{NASNag,{ N 0V yĉ[ 1uql;N{#N9eck v^Y1NCQN N10NCQN NZ>k0 ݏS,gagO,{NASNag,{mQ yĉ[ 1uql;N{#N9eck v^Y1000CQN N5000CQN NZ>k0 ݏS,gagO,{NASNag,{N 0N yĉ[ 1u(ϑb/gvcw蕝Ogq gsQl_0lĉNNYZ0 ݏS,gagO,{NASNag,{V 0N 0N yĉ[v 1u^;N{#NPg9eck SNYN~vCQN NNCSCQN NZ>k0 ݏS,gagO,{NASNag,{N 0N 0 N 0mQ yĉ[v bݏS,gagO,{NASNagĉ[ \ň gqlvltN1uSSO\필vfЏv 1u^;N{#NPg9eck>g N9eckv #N\PNte v^SNYNCSCQN NNNCQN NZ>k0 (WNt^-N g N!kSN NݏSql{tĉ[L:N gsQYNL?eYZgYv ql^;N{SN TvQtňql~%SbtňqlO^S0 ,{mQAS Nag ݏS,gagO,{NASVag,{V yĉ[ 1uql;N{#N9eck v^Y1NCQN N3NCQN NZ>k0ݏS,gagO,{NASVag,{N 0 N yĉ[ 1u(ϑb/gvcw蕝Ogq gsQl_0lĉNNYZ0 ,{mQASVNAS]Nag ݏS,gagO,{NASNag,{N>kĉ[ *g~ybQd\PbkOl0fbclybytňqlO^zpv 1u^ql;N{#NPg9eck v^YN1NCQN NN10NCQN NZ>k0WqagO ,{VASmQag N ,{mQASNmQASag ݏS,gagO,{ NASN NASNag,{ N 0V 0N 0mQ 0N 0kQ 0]N 0AS yĉ[v 1u^ql;N{#N9eck b N9eckv [E\l(u7bYN~v500CQN NN~v5000CQN NZ>k[^E\l(u7bYNCS5000CQN NNCS5NCQN NZ>k v^cvQLN{tcwOte9e0 bql~%ON_c1Yv OlbbTP#N0 n:W@bql(u7bݏS,gagO,{ NASNag,{N>kĉ[ O(u*gS_ql~%SvUSMOcOvqlv b N cV[0w gsQĉ[O(uqlv b(WybkO(umSwllv:SWO(umSwllv 1uFUR#N9eck v^Y2NCQN N10NCQN NvZ>k0 n:W@bql(u7bݏSm2l_lĉvL:N 1ulQ[:gsQm2:ggOlNNYZ0 ,{mQASmQag ql(u7b*gu[[hQ(ulĉ[b~b0feqle N0RMO bNEev ql(u7bbbv^#N0 ,{mQASNag qlhVwQ[ň~OON*gS_D(NN[ň~O;mR0ݏShQĉۏL[ň~O0 dyRqlϑhThMRqleb[v[ňOOgNONNt^v 1uql;N{#N9eck v^Y1NCQN N10NCQN NZ>k0 ,{mQASNag ݏS,gagO,{ NASkQagĉ[ qlhVwQ[ň~OON*g cgqV[hQTĉ[ň~OqlhVwQ0dyRqlϑhThMRqleb[v[ňOOgNONNt^v 1u^;N{#N\PbkݏlL:N Pg9eck v^SNYNCSCQN NNNCQN NZ>k0 ,{mQASNagݏS,gagOVASNag,{N>kĉ[ (Wqlev[hQObVQ X[>efqfrbc>eP'`mSO0lSO *g~ybQ^ ^Q{ir0gQ{irNSۏLSbihbvۏ\ONv 1u^ql;N{#N\PbkݏlL:N Pgb` YSr v^Y NCSCQN N NNCQN NZ>k0[ݏl^ v^Q{ir0gQ{ir 1uĉR;N{#NPgbd>g Nbdv Ol3uNllbgbL0 ,{mQAS Nag ݏS,gagO,{VAS Nag,{N>kĉ[ ^] ze]Sq_Tqle[hQ e]USMO*gNql~%ONOSFUǑSv^v[hQObcev 1u^;N{#N\Pbke] Pg9eck>g N9eckv YNNNCQN NASNCQN NZ>k0 ,{mQASVag ݏS,gagO,{VASVag,{N>kĉ[ ^USMObe]USMO*g~ybQd9eň0ybbdqlev 1u^ql;N{#N\PbkݏlL:N Pgb` YSr v^SYNNCQN N NNCQN NZ>k0 ,{mQASNag ql~%ON0tňqlO^zpݏSqlNPPqlkmv N ;xqle^bqlebO Oqle^bqlebO Nck8^ۏLv mQ pbqNqluN0~%y^ OuNT%N Nck8^ۏLv N kSb0lQ6qOe\LLRvql~%ON]\ONXTbbh6e9NXTv kQ b~0;xqlvcwhgNXTOlgbLLRv0 ,{mQASmQag ^;N{蕌TvQN gsQ蕄v]\ONXTs_L[0n(uLCg0_y _v 1uvQ@b(WUSMOb N~:gsQOl~NL?eYRgbrjv 1uSl:gsQOlvzRN#N0 ,{]Nz D R ,{mQAS]NmQASNag ,gagO NR(u틄v+TIN/f N WGql /fc\O:NqecO~WGE\lTUSMOO(uN&{T(ϑBlvuN0u;mO(uvN]dql0)Y6ql0mSwllI{lSOqev;`y)Y6ql0mSwll0 N qle /fcN(uNqluN0PX[0M0.UqlvTyeSD^\Y SblnS0z0lSz+Tt~z 0mlz0PMz0Sz0ϑz0O^z0RlzI{T{|TywQ glQ(u'`(veSD^\e ql{QeSvQD^\ev;`y0 NSb N8nlnUSMOvO{QSvQD^\e0 N ql] z /fcqleve^09e^0ib^] z0 V qlqphVwQ /fcO(uqlvvpwQ0p4lhV0l4lhV0SfhV0zzhVTQS4lSNON01Mpa(hS)v[(uqlpI{hVwQ0vQD^\e /fcqlbfhV0o{I{0 N ql~%ON /fcNNqlPX[0M0~%NRvON{Sql~%ONTtňql~%ON0 mQ tňqlO^zp /fc:N(u7bOlvt~lSz0tňO^ztňqlbclz 0t~Olz0ql}lfRlzI{0 ,{mQASkQag ll0yFglv{t N(u,gagO0 ]wON0NNUSMO:NuN0u;mMWY^vqlev] zyv{tT[hQ{t (u,gagO0 eWqe(u\Ol(ulnv Sgq,gagOۏL{t0 ,{NASag QQgvql{tSgq,gagOvĉ[gbL0 ,{NASNag ,gagO20192005t^7g1eweL01997t^4g21e_lςwNl?e^lQ^v 0_lςwmSwll{tRl 0 Te^bk0   PAGE  PAGE 27  (,:<Frtv°zmdOF1(h4whSCJ PJfHo(q &h-mCJ PJo((h} h-mCJ PJfHo(q &h=hiyCJh4wCJ OJPJQJo(h4wh4wCJ OJPJQJo(,hHhKb B*CJ OJPJQJaJo(phhAqCJ OJPJQJaJo(#h4wh4wCJ OJPJQJaJo(h=CJ PJ^JaJo(hNhAlCJ PJ^JaJo(h<hoCJ OJPJQJo(h4whSCJ PJ^JaJo( tvXRjlp dWD`gd9M $da$gdBd` d`gd d d`gdNM |d`|gdiy$dWD`a$gdO`gd=$4FJVXZ`bjnϿp^L;!hNMCJ OJPJQJnHo(tH#hNMhNMCJ OJPJQJaJo(#hNMhSCJ OJPJQJaJo('h&h CJ OJ PJ QJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hNhE<CJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!hiyCJ OJPJQJnHo(tHhbhiyCJ OJPJQJo(!hiyCJ OJPJQJnHo(tHhiyCJ OJPJQJo(#hOhS>*B*CJ PJo(phZ`f̾ooo^E0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &!hDI CJ OJPJQJnHo(tH0h7hSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(h7h7CJ OJPJQJo(0h7h7CJ OJPJQJfHo(q &h7B*CJaJo(ph#h7h7CJ OJPJQJaJo(#hNMh7CJ OJPJQJaJo(h7CJ OJPJQJaJo( $DHhɰɜrcQ>,>,#h6%h6%CJ OJPJQJaJo(%hj&CJ OJPJQJaJnHo(tH#hNMh6%CJ OJPJQJaJo(h6%CJ OJPJQJaJo(!hoCJ OJPJQJnHo(tH0hohSCJ OJPJQJfHo(q &'h OhDI CJ OJPJQJnHo(tH0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(!hPFCJ OJPJQJnHo(tH0hPFhSCJ OJPJQJfHo(q &hjlrt|ϱtgWgGGGgh wyh9MCJ OJPJQJo(h9Mh9MCJ OJPJQJo(h9MCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJo(hNh"CJ OJPJQJo(h9Mh9MCJ OJPJQJ!hBCJ OJPJQJnHo(tH!h$CJ OJPJQJnHo(tHh9MCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo('hOhxCJ OJPJQJmH o(sH h CJ OJPJQJaJo( FHJVXbhnpȵڥڕ||l[K;hUh<CJ OJPJQJo(hUhUCJ OJPJQJo(!h9MCJ OJPJQJnHo(tHhbh9MCJ OJPJQJo(0hbh9MCJ OJPJQJfHo(q &hUh9MCJ OJPJQJo(h wyh9MCJ OJPJQJo(%h[CJ OJPJQJ^JnHo(tH#h[h[CJ OJPJQJ^Jo(h9MCJ OJPJQJo(0h wyh9MCJ OJPJQJfHo(q &&*>@TXvxƶxxgWFW5!h<CJ OJPJQJnHo(tH!h$CJ OJPJQJnHo(tHhUh6z<CJ OJPJQJo(!hiyCJ OJPJQJnHo(tHh,+CJ OJPJQJo(h6z<h6z<CJ OJPJQJo(!h$CJ OJPJQJnHo(tHh6z<h<CJ OJPJQJo(h<h<CJ OJPJQJo(0h<h<CJ OJPJQJfHo(q &hUh<CJ OJPJQJo(h<h<CJ OJPJQJo(p@xB8$j,F\r dWD`gdB dWD`gd8|e dWD`gd'% dWD`gdOx$dWD`a$gd dWD`gdU dWD`gd dWD`gdiyx@BDHJLTX\npзtgWgE6&h Ohk$CJ OJPJQJo(hOx5CJ OJPJQJo("hbhOx5CJ OJPJQJo(hOxhOxCJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJo(hOxhOxCJ OJPJQJo(hNhiCJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJo(*hUCJ OJPJQJfHo(q &0h6z<hUCJ OJPJQJfHo(q &-h h CJ PJ^JaJfHq &0h h CJ PJ^JaJfHo(q &(68:@BDFNVZѵ{n]D+0h OhOxCJ OJPJQJfHo(q &0hKDhOxCJ OJPJQJfHo(q &!h40CJ OJPJQJnHo(tHh4ZCJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJo(hhBCJ OJPJQJo(hNh*sCJ OJPJQJo(h'%CJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJhGjhk$CJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJnHtH!hk$CJ OJPJQJnHo(tHZfjnz~ ƶtdTG:thOxCJ OJPJQJo(hOxCJ OJPJQJo(h'%h`1\CJ OJPJQJo(hhOxCJ OJPJQJo(0hKDhOxCJ OJPJQJfHo(q &0hNhOxCJ OJPJQJfHo(q &hOxhOxCJ OJPJQJo(hOxhOxCJ OJPJQJo(h OhOxCJ OJPJQJo('h Oh40CJ OJPJQJnHo(tH*hBzh`1\5CJ OJPJQJnHo(tH "$&*HLP`bfhjrt}i}YI00h8|eh8|eCJ OJPJQJfHo(q &h8|eh8|eCJ OJPJQJo(h h8|eCJ OJ PJ QJo('h h CJ OJ PJ QJnHo(tHh hnCJ OJ PJ QJo(hhnCJ OJPJQJo('h Oh40CJ OJPJQJnHo(tHh'%h`1\CJ OJPJQJo(h'%h'%CJ OJPJQJo(-hKDhBCJ OJPJQJfHq &-hKDhOxCJ OJPJQJfHq &tv߿ߏߏn^O@h8|ehBCJ OJPJQJh8|eh8|eCJ OJPJQJhhBCJ OJPJQJo(!h40CJ OJPJQJnHo(tHh8|eh8|eCJ OJPJQJo(0h8|eh8|eCJ OJPJQJfHo(q &-h8|ehBCJ OJPJQJfHq &h8|eh8|eCJ OJPJQJ!h40CJ OJPJQJnHo(tHh8|eh8|eCJ OJPJQJo(hh8|eCJ OJPJQJo(*,DFZ\prtvŵyyyhWhhHhhhhBCJ OJPJQJ!hBzCJ OJPJQJnHo(tH!h40CJ OJPJQJnHo(tH-hhBCJ OJPJQJfHq &0hhBCJ OJPJQJfHo(q &hBCJ OJPJQJhhBCJ OJPJQJo(0hhWPsCJ OJPJQJfHo(q &!h40CJ OJPJQJnHo(tHhWPshBCJ OJPJQJo( .2˲}kY@0}#hWPsCJ OJPJQJo(hWPshBCJ OJPJQJo(0h-WhBCJ OJPJQJfHo(q &"h-WhB5CJ OJPJQJo("h-Wh`1\5CJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(hKDhBCJ OJPJQJ0hhBCJ OJPJQJfHo(q &0h8|ehBCJ OJPJQJfHo(q &hBCJ OJPJQJhhBCJ OJPJQJo(0hHhuB*CJ OJPJQJnHo(phtH "2>|0 dWD`gdH-5 dWD`gd$q dWD`gd4Z dWD`gd2 dWD`gd2 vd`vgdWPs vd`vgdB dWD`gdB2\`lt~w^NN>NhWPsh`1\CJ OJPJQJo(hWPshWPsCJ OJPJQJo(0hhWPsCJ OJPJQJfHo(q &0hhhWPsCJ OJPJQJfHo(q &hWPshWPsCJ OJPJQJo(h!'h!'CJ OJPJQJo(!h *CJ OJPJQJnHo(tHhWPsCJ OJPJQJo(0hHh`1\B*CJ OJPJQJnHo(phtH0hHhsqB*CJ OJPJQJnHo(phtH "$*,.0bfǶǘ|l_RE8(hL:,hBCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJo(h\CJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(hNh *CJ OJPJQJo(h CJ OJPJQJo(hKDhBCJ OJPJQJh!'CJ OJPJQJo(!hatCJ OJPJQJnHo(tH!h!'CJ OJPJQJnHo(tHh\h!'CJ OJPJQJo(hWPshWPsCJ OJPJQJo(0hHhXB*CJ OJPJQJnHo(phtHfxz˾y`O;*!hBCJ OJPJQJnHo(tH'h OhJCJ OJPJQJnHo(tH!h[nCJ OJPJQJnHo(tH0h[nh`1\CJ OJPJQJfHo(q &8hBzhBzCJ OJPJQJfHnHo(q &tH'hBzh`1\CJ OJ PJ QJnHo(tH'hBzhJCJ OJ PJ QJnHo(tHhBCJ OJPJQJo(hL:,hBCJ OJPJQJo('hL:,h\!CJ OJPJQJnHo(tHhL:,h\!CJ OJPJQJo( *jlxȮȗ}cIc/3hR;h2CJ OJ PJ QJ^JmH nHo(sH tH3hR;h`1\CJ OJ PJ QJ^JmH nHo(sH tH3hR;h2CJ OJ PJ QJ^JmH nHo(sH tH3hR;h`1\CJ OJ PJ QJ^JmH nHo(sH tH-h`1\CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH3h Oh>CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tH3h2h2CJ OJPJQJ^JmH nHo(sH tHhNh2CJ OJPJQJo(h2CJ OJPJQJo( 0248:<@tűŘűxhWxJ=hBCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJo(!hQCJ OJPJQJnHo(tHh Oh WCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo($h2h2CJ OJPJQJ^JaJ0h Oh2CJ PJ^JaJfHo(q &'h2h2CJ OJPJQJ^JaJo(h2h2CJ PJ^JaJo(#hR;h`1\CJ OJ PJ ^JaJo(0hR;hR;CJ PJ^JaJfHo(q &tvzŵšt`L3'hBCJ OJPJQJ0hhCJ OJPJQJfHo(q &'hhsqCJ OJPJQJnHo(tH'hNhsqCJ OJPJQJnHo(tH'h OhCJ OJPJQJnHo(tH0h OhBCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh .CJ OJPJQJnHo(tHhsrB*CJ OJPJQJphhBCJ OJPJQJo(0hNhBCJ OJPJQJfHo(q &'h hQCJ OJ PJ QJnHo(tH<>@DFJNRVZ\ɸ٧~aQDD0D'h Oh .CJ OJPJQJnHo(tHh4ZCJ OJPJQJo(hZAh4ZCJ OJPJQJo(8hVhZACJ OJPJQJfHnHo(q &tHh Oh4ZCJ OJPJQJo(0h Oh4ZCJ OJPJQJfHo(q &!h .CJ OJPJQJnHo(tH!hQCJ OJPJQJnHo(tHh OhsCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJhBCJ OJPJQJo( $(,0FJz޾ޥ޾o[K;hVh4ZCJ OJPJQJo(h Oh4ZCJ OJPJQJo('h OhSrCJ OJPJQJnHo(tH8h Oh$qCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h Oh4ZCJ OJPJQJfHo(q &0h4Zh4ZCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh .CJ OJPJQJnHo(tHh4ZCJ OJPJQJh4ZCJ OJPJQJo('hR;h`1\CJ OJ PJ QJnHo(tHz|æ}m]D]+0hHh$qB*CJ OJPJQJnHo(phtH0hQ3h4ZCJ OJPJQJfHo(q &hwh4ZCJ OJPJQJo(h4Zh4ZCJ OJPJQJo(h Oh4ZCJ OJPJQJo(0hAh4ZCJ OJPJQJfHo(q &8hshsCJ OJPJQJfHnHo(q &tHh$qh4ZCJ OJPJQJo(h4Zh4ZCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJo(h4ZCJ OJPJQJnHtH $(JR̳naTD7'h2hBCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(h,hBCJ OJPJQJo(h,CJ OJPJQJo(h,CJ OJPJQJo(!hQCJ OJPJQJnHo(tHh OhhCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(-h!'h4ZB*CJ OJPJQJnHphtH0hHh4ZB*CJ OJ PJ QJ nHo(phtH0hHh$qB*CJ OJPJQJnHo(phtH3hHh$q5B*CJ OJPJQJnHo(phtH RZھgVJ=hBCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJ!h^CCJ OJPJQJnHo(tH8hohoCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h Oh^CCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh ~CJ OJPJQJnHo(tHh^CCJ OJPJQJo(h,hBCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJhBCJ OJPJQJo(0hY]hBCJ OJPJQJfHo(q & "*.0ķv]P@0hNhCJ OJPJQJo(h%ghCJ OJPJQJo(hCJ OJPJQJo(0h2R>hCJ OJPJQJfHo(q &0hNh2R>CJ OJPJQJfHo(q &'h OhCJ OJPJQJnHo(tH'hNhCJ OJPJQJnHo(tHhBCJ OJPJQJo(h%gCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(!hQCJ OJPJQJnHo(tHh Oh[nCJ OJPJQJo( 0<VXlpt©©uh[K2h0hY]hBCJ OJPJQJfHo(q &h%ghBCJ OJPJQJo(h%gCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(2h: CJ OJPJQJfHnHo(q &tH2hCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0hH-5hBCJ OJPJQJfHo(q &0h OhBCJ OJPJQJfHo(q &'h OhCJ OJPJQJnHo(tHh OhCJ OJPJQJo(",:>P²zjQ80h OhBCJ OJPJQJfHo(q &0hY]hBCJ OJPJQJfHo(q &h%ghBCJ OJPJQJo(h%gCJ OJPJQJo(h%gCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJo(!hC"CJ OJPJQJnHo(tHh Oh[nCJ OJPJQJo(h[hBCJ OJPJQJo(hBCJ OJPJQJhBCJ OJPJQJo('h OhH-5CJ OJPJQJnHo(tH.048<X\ɹxxhT@hT'hh|ECJ OJPJQJ^JaJo('h Oh|ECJ OJPJQJ^JaJo(h[h[CJ PJ^JaJo(hBCJ OJPJQJ'h OhH-5CJ OJPJQJnHo(tH!hH-5CJ OJPJQJnHo(tHh OhH-5CJ OJPJQJo(hH-5hH-5CJ OJPJQJo(0h OhBCJ OJPJQJfHo(q &hBCJ OJPJQJo(h OhBCJ OJPJQJo(\`hrtïsbQsD7h+vCJ OJPJQJo(hobCJ OJPJQJo(!hC"CJ OJPJQJnHo(tH!h5CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hMiCJ OJPJQJo(!hQCJ OJPJQJ^JaJo(!h|ECJ OJPJQJ^JaJo('h[h[CJ OJPJQJ^JaJo('h Oh|ECJ OJPJQJ^JaJo(h[h[CJ PJ^JaJo(0h Oh[CJ PJ^JaJfHo(q &0b \ZN WD`gdM" dWD`gd d`gd dWD`gd $da$ dWD`gd["6<@Dマ{j{[G'h h CJ OJPJQJ^JaJo(h CJ$OJPJ\aJ$o(!hC"CJ OJPJQJ^JaJo('h+vh CJ OJPJQJ^JaJo(h*yCJ OJ PJ QJ o(!h5CJ OJPJQJnHo(tH!h`1\CJ OJPJQJnHo(tHh*yCJ OJPJQJo(h#h*yCJ OJPJQJo('h#h2CJ OJPJQJnHo(tHhh*yCJ OJPJQJo(*.|ɸn]L;!hFCJ OJPJQJ^JaJo(!h7CJ OJPJQJ^JaJo(!h CJ OJPJQJ^JaJo(!h\`CJ OJPJQJ^JaJo('h h`1\CJ OJPJQJ^JaJo(!h`1\CJ OJPJQJ^JaJo('h h CJ OJPJQJ^JaJo(!hiI CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!h#}CJ OJPJQJ^JaJo(!h5CJ OJPJQJ^JaJo(.2>ƶڑڑ}l[J6'hHhHCJ OJPJQJ^JaJo(!hp7CJ OJPJQJ^JaJo(!hm,CJ OJPJQJ^JaJo(!h/ICJ OJPJQJ^JaJo('hm,h$CJ OJPJQJ^JaJo(!h`1\CJ OJPJQJ^JaJo('hFh$CJ OJPJQJ^JaJo(hFhMXCJ OJPJQJo('h h`1\CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!hC"CJ OJPJQJ^JaJo(>BFJX`hlprɸ|iUiDi44ihKCJ OJPJQJ^JaJ!hCJ OJPJQJ^JaJo('h h CJ OJPJQJ^JaJo($h h CJ OJPJQJ^JaJ'hsHh CJ OJPJQJ^JaJo('hKsh$CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!hHCJ OJPJQJ^JaJo(!h\CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh/ICJ OJPJQJ^JaJo(!h+5CJ OJPJQJ^JaJo(04@BLTjrtx|ɶtttttdTCd!hjwCJ OJPJQJ^JaJo(hjwCJ OJPJQJ^JaJhKCJ OJPJQJ^JaJ!hOCJ OJPJQJ^JaJo(h OhDgCJ OJPJQJo(h OhwCJ OJPJQJo(!hDgCJ OJPJQJ^JaJo($h h CJ OJPJQJ^JaJ!h`1\CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!h$CJ OJPJQJ^JaJo($ͺ́p]L<h OhwCJ OJPJQJo(!hDgCJ OJPJQJ^JaJo($hh2jhh2jCJ OJPJQJ^JaJ!h+5CJ OJPJQJ^JaJo(!h*CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo('h h CJ OJPJQJ^JaJo($h h CJ OJPJQJ^JaJ!hjwCJ OJPJQJ^JaJo(hjwCJ OJPJQJ^JaJ!hKCJ OJPJQJ^JaJo($,.NPX\ɵo\I\8'!h)xCJ OJPJQJ^JaJo(!h0&cCJ OJPJQJ^JaJo($h0&chWCJ OJPJQJ^JaJ$h0&ch0&cCJ OJPJQJ^JaJ'hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!hjwCJ OJPJQJ^JaJo(!h+5CJ OJPJQJ^JaJo(hp"CJ OJPJQJ^JaJ'hh2jhh2jCJ OJPJQJ^JaJo($hh2jhh2jCJ OJPJQJ^JaJ$h?ghh2jCJ OJPJQJ^JaJh OhDgCJ OJPJQJo(JLNRTdlܷܷܷܤm[L;L!h\CJ OJPJQJnHo(tHhsdhb2CJ OJPJQJ#hsdh$CJ OJPJQJ^Jo(#hsHh$CJ OJPJQJ^Jo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo(!hP*CJ OJPJQJ^JaJo($h0&ch0&cCJ OJPJQJ^JaJ!hWCJ OJPJQJ^JaJo('hsHhy'CJ OJPJQJ^JaJo(!hy'CJ OJPJQJ^JaJo($hy'hy'CJ OJPJQJ^JaJ̻tccRtc>'hhCJ OJPJQJ^JaJo(!hGCJ OJPJQJ^JaJo(!hb#CJ OJPJQJ^JaJo('hsHhb#CJ OJPJQJ^JaJo(!hYrCJ OJPJQJ^JaJo(!h?gCJ OJPJQJ^JaJo(!hCJ OJPJQJ^JaJo(!hCJ OJPJQJ^JaJo((h#Shb2B*CJ OJPJQJo(phhsdh#SCJ OJPJQJo(hsdh\CJ OJPJQJNtJ:R\^rt(t$dh-D1$M WD`a$gd dWD`gd $da$d` d`gdzvd`vd dWD` WD`gdM" dWD`gd#S |̻nZF55!h+5CJ OJPJQJ^JaJo('hsHh+5CJ OJPJQJ^JaJo('hyuh#SCJ OJPJQJ^JaJo(!hCJ OJPJQJ^JaJo('hsHh$CJ OJPJQJ^JaJo('hhCJ OJPJQJ^JaJo('hsHhb#CJ OJPJQJ^JaJo(!hb#CJ OJPJQJ^JaJo(!hYrCJ OJPJQJ^JaJo(!h?gCJ OJPJQJ^JaJo(!hQ(CJ OJPJQJ^JaJo(ʹۓfVI0#hSCJ OJPJQJo(0h~Ph~PCJ OJPJQJfHo(q &h3>CJ OJPJQJo(h Oh3>CJ OJPJQJo(0h Oh3>CJ OJPJQJfHo(q &'h Oh*CJ OJPJQJnHo(tHh7CJ OJPJQJo(0h7hQ(CJ OJPJQJfHo(q &!hC"CJ OJPJQJnHo(tH!hQ(CJ OJPJQJnHo(tHh7h7CJ OJPJQJo('hsHh/pCJ OJPJQJ^JaJo( &*,.0248:@DJNŬ|i|\L\;!h*CJ OJPJQJnHo(tHhsHh%XCJ OJPJQJo(h%XCJ OJPJQJo(%hC"CJ OJPJQJ^JnHo(tHh*CJ OJPJQJ^Jo('hQ(hQ(CJ OJPJQJnHo(tHh%XCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(h3>CJ OJPJQJo(hohoCJ OJPJQJo(hoh3>CJ OJPJQJo(x|8:BDFHJyyh[J!hC"CJ OJPJQJnHo(tHhO^CJ OJPJQJo(!hQ(CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh*CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(4h\`h\`CJ OJ PJ QJaJ fHo(q &#h\`h\`CJ OJ PJ QJaJ o(#h\`h\`CJ OJ PJ QJaJ o(JNPTX\d$͹wwjYjE4E!h+5CJ OJPJQJnHo(tH'hNhC"CJ OJPJQJnHo(tH!h+5CJ OJPJQJnHo(tHhQ(CJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &h OhoCJ OJPJQJo(0h OhoCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh*CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(0h7hQ(CJ OJPJQJfHo(q &$6:BPRTVXZ`bfʱuhW>1hpCJ OJPJQJo(0hphemCJ OJPJQJfHo(q &!hr')CJ OJPJQJnHo(tHhMiCJ OJPJQJo(!hemCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(!hSCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &8hC"h!1CJ OJPJQJfHnHo(q &tH0hNhQ(CJ OJPJQJfHo(q & fjnr DFµ~eKҵ;hzhSCJ OJPJQJo(2hzCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h*hSCJ OJPJQJfHo(q &*hSCJ OJPJQJfHo(q &!h*CJ OJPJQJnHo(tHhhCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(h OhSCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh*CJ OJPJQJnHo(tHFJVpv~Ŭ~m\C~/'hGjh*CJ OJPJQJnHo(tH0hphCJ OJPJQJfHo(q &!hr')CJ OJPJQJnHo(tH!h*CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo('hzh+5CJ OJ PJ QJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &'h Oh*CJ OJPJQJnHo(tH0h!1h!1CJ OJPJQJfHo(q &h!1CJ OJPJQJo( $FJPx|ȴțw^J10hzhSCJ OJPJQJfHo(q &'hzhCJ OJ PJ QJnHo(tH0hhSCJ OJPJQJfHo(q &hhSCJ OJPJQJo('hh CJ OJPJQJnHo(tH0hhCJ OJPJQJfHo(q &'hzh+5CJ OJ PJ QJnHo(tHhCJ OJPJQJo(h^fCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(h OhSCJ OJPJQJo(\^prt~&(*ݺ~eL/"h: CJ PJaJo(sH8h h: CJ OJPJQJfHnHo(q &tH0heRhSCJ OJPJQJfHo(q &0heRhSCJ OJPJQJfHo(q &!h?x CJ OJPJQJnHo(tH!hSCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(DhzhzCJ OJPJQJ^JfHmH nHo(q &sH tHDhzhzCJ OJPJQJ^JfHmH nHo(q &sH tH *.0<@tvz|~ؾt`tOt<$h.*:h.*:CJ OJPJQJaJsH!h3]CJ OJPJQJaJo(sH'h.*:heCCJ OJPJQJaJo(sH$h.*:heCCJ OJPJQJaJsHh.*:CJ PJaJo(sHh.*:h.*:CJ PJaJo(sHh [CJ PJaJo(sHhXlNCJ PJaJo(sHh}CJ PJaJo(sHh[CJ PJaJo(sHh: CJ PJaJo(sHh BCJ PJaJo(sHh@CJ PJaJo(sH,.046<>NP۹ەwfM@0hAhSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(0h9zh\%CJ OJPJQJfHo(q &!hO8PCJ OJPJQJnHo(tH!hXlNCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo('hK h.*:CJ OJPJQJaJo(sHh#CJ OJPJQJaJsH!h#CJ OJPJQJaJo(sH!hCPCJ OJPJQJaJo(sH$h.*:h.*:CJ OJPJQJaJsH!h [CJ OJPJQJaJo(sHt. V p L V.~vd`vddgds dWD`gd?` d`gdJ dWD`gdHwdgd"lXdgd { dWD`$dh-D1$M WD`a$gd P^bx{kR90hAhSCJ OJPJQJfHo(q &0h\%hSCJ OJPJQJfHo(q &h OhSCJ OJPJQJo(hCPCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &'hNhO8PCJ OJPJQJnHo(tH'hK hK CJ OJPJQJnHo(tHhNhSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo( *,Bdl~ᷧtgVFg9ghCPCJ OJPJQJo(hK hK CJ OJPJQJo(!hACJ OJPJQJnHo(tHhACJ OJPJQJo(!hK CJ OJPJQJnHo(tH!hh8CJ OJPJQJnHo(tH!hXlNCJ OJPJQJnHo(tHh.*:hK CJ OJPJQJo(!hSCJ OJPJQJnHo(tH0hAhSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(!hACJ OJPJQJnHo(tH~, . > j |pgp^pg^M^D^gh[CJ PJo(!hCPCJ OJPJQJaJo(sHhLOCJ PJo(hTCJ PJo(hK hLOCJ PJo((h9zh}CJ PJfHo(q &hh8CJ PJo(hSCJ PJo(hSCJ PJo('hAhCJ OJPJQJnHo(tHhK hK CJ OJPJQJo(!hACJ OJPJQJnHo(tHhACJ OJPJQJo(!h[CJ OJPJQJnHo(tHj     < D r t     ɹɹɛɊypcN8p*htCJ PJfHnHo(q &tH(h9zhtCJ PJfHo(q &htCJ PJnHo(tHhtCJ PJo(!hCJ OJPJQJnHo(tH!h[CJ OJPJQJnHo(tHhCPCJ OJPJQJo(!hXlNCJ OJPJQJnHo(tHhK h"lXCJ OJPJQJo(!h"lXCJ OJPJQJnHo(tHh$CJ PJ^JaJo(0hih {CJ PJ^JaJfHo(q & T V ` b d f h p v    iPPP<'hNhrCJ OJPJQJnHo(tH0h$Lh"lXCJ OJPJQJfHo(q &0h shHwCJ OJPJQJfHo(q &h"lXh"lXCJ OJPJQJo(!hXlNCJ OJPJQJnHo(tHh RCJ OJPJQJo(hNh"lXCJ OJPJQJo(h"lXCJ OJPJQJo(2htCJ OJPJQJfHnHo(q &tH0h shtCJ OJPJQJfHo(q &      * . 2 6 D H Z ^ n p r ڋwڋww^^J:h9h$CJ OJPJQJo('hHwhSCJ OJPJQJnHo(tH0h$Lh"lXCJ OJPJQJfHo(q &'hNhrCJ OJPJQJnHo(tH0h Rh"lXCJ OJPJQJfHo(q &hNh"lXCJ OJPJQJo(hCPCJ OJPJQJo(0h Oh"lXCJ OJPJQJfHo(q &h"lXCJ OJPJQJo(0hNh"lXCJ OJPJQJfHo(q &r v x | ~        ǭxgSC6CSChCPCJ OJPJQJo(h9hJ CJ OJPJQJo('h9hJ CJ OJPJQJnHo(tH!h.UCJ OJPJQJnHo(tH!hXlNCJ OJPJQJnHo(tH'h9h$CJ OJPJQJnHo(tHh9h$CJ OJPJQJo(2hJ CJ OJPJQJfHnHo(q &tH*hJ CJ OJPJQJfHo(q &!htCJ OJPJQJnHo(tH!hJ CJ OJPJQJnHo(tH           " $ & ( 0 6 > J L X \ ^ ޼޼ޗsbޗRͫh9hhiuCJ OJPJQJo(!h"CJ OJPJQJnHo(tHh9hACJ OJPJQJo('h9hACJ OJPJQJnHo(tH'h9hJ CJ OJPJQJnHo(tH!hXlNCJ OJPJQJnHo(tH!hJ CJ OJPJQJnHo(tH!hhiuCJ OJPJQJnHo(tHh9hJ CJ OJPJQJo(!h[CJ OJPJQJnHo(tH ^ ` b h j p r x  0<˺˒yiUAUA'hNh_~CJ OJPJQJ^JaJo('h!h?`CJ OJ PJ QJ ^JaJo(h?`h?`CJ PJ^JaJo(0h?`h?`CJ PJ^JaJfHo(q &'h9h CJ OJPJQJnHo(tH'h9h.UCJ OJPJQJnHo(tH!h.UCJ OJPJQJnHo(tH'h9h$CJ OJPJQJnHo(tHh9h$CJ OJPJQJo(h9hhiuCJ OJPJQJo(<@DHL^btxϻϞϞώ}m\H7mH}mH!h]@CJ OJPJQJnHo(tH'h9h9CJ OJPJQJnHo(tH!hu)BCJ OJPJQJnHo(tHh9h9CJ OJPJQJo(!h9CJ OJPJQJnHo(tHh3]h?`CJ PJ^JaJo(8h!h?`CJ OJ PJ QJ ^JaJfHo(q &'h h CJ OJ PJ QJ aJo(sH'h!h?`CJ OJ PJ QJ ^JaJo(8hNh?`CJ OJ PJ QJ ^JaJfHo(q &  &TV\^ެޛފފެyެeXHh!whSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo('h9h7CJ OJPJQJnHo(tH!hB!<CJ OJPJQJnHo(tH!hCJ OJPJQJnHo(tH!h[CJ OJPJQJnHo(tH'h9h9CJ OJPJQJnHo(tHhCPCJ OJPJQJo(!h9CJ OJPJQJnHo(tHh9h9CJ OJPJQJo(!h(CJ OJPJQJnHo(tH^`bdfln~ͼu\O?h OhSCJ OJPJQJo(hCPCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &!h-1\CJ OJPJQJnHo(tHh!hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(0h!wh!wCJ OJPJQJfHo(q &!h]@CJ OJPJQJnHo(tH!hCCJ OJPJQJnHo(tH!h(CJ OJPJQJnHo(tHh!whSCJ OJPJQJo(,.046:<LPɤudK20hNhSCJ OJPJQJfHo(q &0h,h-CJ OJPJQJfHo(q &!h]@CJ OJPJQJnHo(tH!h(CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(!hSCJ OJPJQJnHo(tH!h-1\CJ OJPJQJnHo(tH'hNh-1\CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(!hizCJ OJPJQJnHo(tH0hhSCJ OJPJQJfHo(q &PRX±„wgN50h.hSCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &h OhSCJ OJPJQJo(hCPCJ OJPJQJo(0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &'h-h-CJ OJPJQJnHo(tH!h-CJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo('hNh CJ OJPJQJnHo(tH8hNh CJ OJPJQJfHnHo(q &tH $&(24BDP|~зззВ~m~\K!hVCJ OJPJQJnHo(tH!hSCJ OJPJQJnHo(tH!h ^$CJ OJPJQJnHo(tH'hB=hvCJ OJPJQJnHo(tH!hvCJ OJPJQJnHo(tH'h.h.CJ OJPJQJnHo(tH0h.hSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(!h.CJ OJPJQJnHo(tH!h CJ OJPJQJnHo(tH.BDTdfv޼xdP@hhqCJ OJPJQJo('hVhY^CJ OJPJQJnHo(tH'hVhVCJ OJPJQJnHo(tH!hY^CJ OJPJQJnHo(tH!h[CJ OJPJQJnHo(tH!hCJ OJPJQJnHo(tH!hqCJ OJPJQJnHo(tH!hVCJ OJPJQJnHo(tH!hQCJ OJPJQJnHo(tH!h ^$CJ OJPJQJnHo(tHh9hVCJ OJPJQJo(~f2 $dh-D1$M `a$gdMdh-DM `gdM dWD`gd,dgdNd vd`vgdCPdgdM dWD`gdqvd`v "&(*ͽudTC2T!h]@CJ OJPJQJnHo(tH!hDCJ OJPJQJnHo(tHh9h6hCJ OJPJQJo(!h7YCJ OJPJQJnHo(tH!h6hCJ OJPJQJnHo(tH'hhqCJ OJPJQJnHo(tHhhqCJ OJPJQJ'hh6hCJ OJPJQJnHo(tHhhqCJ OJPJQJo(hhqCJ OJPJQJo(!h]@CJ OJPJQJnHo(tH!hDCJ OJPJQJnHo(tH*,.>B\xzɸɛ{n{{]{LL{!h7YCJ OJPJQJnHo(tH!h[CJ OJPJQJnHo(tHhCPCJ OJPJQJo(h9h6hCJ OJPJQJo(h OhDCJ OJPJQJo(8h Oh6hCJ OJPJQJfHnHo(q &tH!hMCJ OJPJQJnHo(tH!hDCJ OJPJQJnHo(tH!h6hCJ OJPJQJnHo(tH'h9h6hCJ OJPJQJnHo(tHv]D+D+D0hDhLSCJ OJPJQJfHo(q &0h OhLSCJ OJPJQJfHo(q &0hDhSCJ OJPJQJfHo(q &0hPFhPFCJ OJPJQJfHo(q &0h,hSCJ OJPJQJfHo(q &0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo(0h,h2CJ OJPJQJfHo(q &0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &2Ѵї~eL~3L~L~L~L0hNhCPCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &0hBihSCJ OJPJQJfHo(q &8hNhZCJ OJPJQJfHnHo(q &tH8hBihCPCJ OJPJQJfHnHo(q &tH8hNhCPCJ OJPJQJfHnHo(q &tH!hSCJ OJPJQJnHo(tH28:<BDTZ$&6<ََََuََ\ََ0hNhCPCJ OJPJQJfHo(q &0hPhiCJ OJPJQJfHo(q &0hPhSCJ OJPJQJfHo(q &0hPhSCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &hSCJ OJPJQJo( hjռkS>%>%1jhihMCJ KHOJPJQJU^JaJ (hihMCJ KHOJPJQJ^JaJ .hihMCJ KHOJPJQJ\^JaJ o((h,CJ KHOJPJQJ\^JaJ o((hCPCJ KHOJPJQJ\^JaJ o(+hihMCJ KHOJPJQJ\^JaJ hghSB*CJ PJo(ph0h,h,CJ OJPJQJfHo(q &0hNh,CJ OJ PJ QJfHo(q &!hSCJ OJPJQJnHo(tH &(8:<>@PRhjlnpt|뼦mWA+hKhKCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hihKCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hB}PCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hKCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hMCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hihgCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hihMCJ KHOJPJQJ^JaJ o(1jhihMCJ KHOJPJQJU^JaJ (hihMCJ KHOJPJQJ^JaJ :RjJ| "68fFL d` vd`vgdZ dWD`$da$$dh-D1$M `a$gdM$dh-D1$M WD`a$gdN 0LNZ^z| :ԫԘ{`G:hSCJ OJPJQJo(1h,h,CJ PJaJfHq &sHtH4h,h,CJ PJaJfHo(q &sHtH8h,h,CJ OJ PJ aJfHo(q &sHtH%hMCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hihgCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hKCJ KHOJPJQJ^JaJ o((hihMCJ KHOJPJQJ^JaJ +hihMCJ KHOJPJQJ^JaJ o(:>@FHflpzķqXqH7X!hZCJ OJPJQJnHo(tHhBhBCJ OJPJQJo(0hOhSCJ OJPJQJfHo(q &0hBhSCJ OJPJQJfHo(q &hOhOCJ OJPJQJo(hOhOCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(0h7hC<CJ OJPJQJfHo(q &!h,CJ OJPJQJnHo(tH!hu$>CJ OJPJQJnHo(tH "NVƲwZA-w-'hNh@NCJ OJ PJ QJnHo(tH0hB}PhSCJ OJPJQJfHo(q &8hOhOCJ OJPJQJfHnHo(q &tH!hB}PCJ OJ PJ QJnHo(tH!hOCJ OJ PJ QJnHo(tH0hOhSCJ OJPJQJfHo(q &'hOhOCJ OJ PJ QJnHo(tHhSCJ OJPJQJo('h +h,CJ OJPJQJnHo(tH0hE'hSCJ OJPJQJfHo(q &,.>BDFPTwfUA0A!h@NCJ OJPJQJnHo(tH'h Oh -CJ OJPJQJnHo(tH!hUaCJ OJPJQJnHo(tH!hA>CJ OJPJQJnHo(tH0hNhSCJ OJPJQJfHo(q &'hNhu$>CJ OJPJQJnHo(tH!hSCJ OJPJQJnHo(tH0h OhSCJ OJPJQJfHo(q &'h OhNPCJ OJPJQJnHo(tHhSCJ OJPJQJo(hNhSCJ OJ PJ QJo(   & H L R V ` b t v ƹnaDaD0'hhnVCJ OJ PJ QJ nHo(tH8hZhZCJ OJPJQJfHnHo(q &tHhTlCJ OJPJQJo(0hN;hSCJ OJPJQJfHo(q &!hDCJ OJPJQJnHo(tH!h CJ OJPJQJnHo(tHhN;hN;CJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!hSCJ OJPJQJnHo(tH'h Oh"]CJ OJPJQJnHo(tH'h Oh"]CJ OJPJQJnHo(tHv x ~     ̸|hT7#'hOhnVCJ OJ PJ QJ nHo(tH8hDh5TCJ OJ PJ QJ fHnHo(q &tH'hOh{ DCJ OJ PJ QJ nHo(tH'hNh{ DCJ OJ PJ QJ nHo(tHhNh{ DCJ OJ PJ QJ o(8h Oh5TCJ OJ PJ QJ fHnHo(q &tHh5Th{ DCJ OJ PJ QJ 'h5Th{ DCJ OJ PJ QJ nHo(tH'hhnVCJ OJ PJ QJ nHo(tHh5ThnVCJ OJPJQJh5ThnVCJ OJPJQJo(    D!H!v!|!ˮhO6O)hSCJ OJPJQJo(0hYEhNH}CJ PJ^JaJfHo(q &0hYEhNH}CJ PJ^JaJfHo(q &DhYEhNH}CJ OJPJQJ^JfHmH nHo(q &sH tHDhYEhNH}CJ OJPJQJ^JfHmH nHo(q &sH tH8hYEhu("CJ OJPJQJfHnHo(q &tH'h Oh}#CJ OJ PJ QJ nHo(tHh5ThSCJ OJ PJ QJ o(hJhSCJ OJ PJ QJ o( L  H!v!!8"<">"B"D"H"J"N"P"b"d"f"""" hh]h`h&`#$ dWD`gdp#d dWD`gdNH} dWD`gdYE vd`vgd}#|!~!!!!!!!!!!6"8":">"@"D"F"J"L"P"R"νiiRJFJFJFJF<jh: 0JUh='Gjh='GU-hmQhSCJ OJPJQJfHq &0hmQhSCJ OJPJQJfHo(q &hU6shmQCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(hSCJ OJPJQJo(!hp#CJ OJPJQJnHo(tH!hgCJ OJPJQJnHo(tHhhllCJ OJPJQJo('hp#hp#CJ OJPJQJnHo(tHhp#hSCJ OJPJQJo(R"^"`"b"f"j"l"x"z"~""""""쾧-hmQhSCJ OJPJQJfHq &h='Ghz0JCJmHnHuh: 0JCJjh: 0JCJUh: 0JCJo(h: jh: 0JU h: 0J""" dWD`gdp#7 0&P 182P. A!"S#$%n z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*z?KǼ(*b$ 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666H66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOFiF 0nfho> ] ckee,g)ۏ 2 Char CJKHaJZ^@Z ]nf(Qz)$dd1$[$\$a$B*CJKHOJQJphNR@N ]ckee,g)ۏ 2dxVD^ mHsHtH@o@ ]0ckee,g)ۏ 2 Char1 CJKHaJ(U`( M0c >*ph6V`6 s0Ǐvc>*B*`JphFDE:j@: #1P0ybl;N"5\mH nHsH tH<o1< "1P0 ybl;N Char5CJKH\aJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ ;A ))), n f tPB*H`h$z !Z"p$.%%()*/001223~45D79:";H<<D=.>>@??"@@nA\DEFJHH0IIhxZ t2ftzR0\>$J$fF*P~j  r ^ <^P*2:v |!R""%'()*,-./012345678:;<=>?ABCDEFGIJKMNOPRSTUVWXZ[\]^_`abcdeghijlmnop b$(06?E p0Nt~ L ""&+9@HLQYfk(=r=u=;AX #,!!@ @H 0( 0( B S ? !036>AC'(*+,;<>?@LN[\^_`ostu}~NPSW9;?ALM_`w]bxz}mo "/0<=dfil  D J  # % A y  * - ; = O  C E K L   3 6 q t /2FIUXmp~+2?F]dls /6]d "=>@cjy=DV] 689\cevFHIRT@DF*,.046RSciQY  \rz|ORTVZ\df movxX`bnu 5=X^tz| $&cfor 6=ACKM   O S V X ` b j l 2!4!Q!R!S!\!^!!!!!!!!!!" "%"'";">"Y"\"p"v""""""""#'#*#-#.#4#6#;#=#z#{#####$$.$0$G$`$$$$$%%%%%)%%%%%%%%%%%& &&& &#&+&0&N&S&d&g&u&w&&&'' ' '\'a'i'k'p'r'''' (((\(](o(q(((((((((((())0)2)y)z){)))))))))* *H*I*|*~***** + ++Q+T+V+Z+\+`+c++++++++++,,&,W,\,],o,q,,,,,,,,,,,"-$-----J.R.....//./2/W/_/`/b/////020000000011%1'1)1Z1l1111112?2D22222223 333.3/353;3333333444H4I4Q4X444444/5=5D555 6*6,63656@6A6G6H6V6h6s6t6u6w6y6z66666666666677q7s7z7777777777778888#8+8-868}88888888889991939;9H9999999:: ::1:P:Q:\:h:l:n:s:::;;<<b<g<<<<<<<<(={=}===============>>2>7>>>>>>>>?F?V?W?z?}?????@@%@&@9@:@B@C@G@S@T@Z@k@@@@@@@@@AAAAAAAAA'A(A9Ay 'zMnMe 1 I E x  + , < 4 5 r s Wn,1@E^cmr 0izCW\ be@+DGLil\^cd%MY_epqWZ 3!="Z"["q"r""""""""####`$$$%p%%%%% & &&&!&"&,&f&v&z&~&]'_'.(1(q(()**** +Q+Z+f.i./0x0z000111$12242222333$8*8}8888888889929n::^;;;;<a<b<<<<<<2>>>>>>??]@_@@AAAAAAAAAA9AK(P*8S,@Nw4% Oxqh I+4Sx iI  , : DI $d F% , Kb J K ? S @: `&=|EFrzKLPT\mj6sHp25MJU@5g`D5>,6\ ^^Md"{eVx%;? IOOPb5MF*UhrjwJ7LSn)s+v9}\ ?x !\!ob! ""u("6B"/#2L#$k$t6$;$A$MQ$qU$\$ ^$Fy$Zz$ %#%.F%,W%[%\%&&&Y&Eg& '!'E'['y'=(Q(W(f(m(r')]/)a7) * +0+\Q+i+m,-,L:,=,d@, A,{,]~, -2l- ..(.?7.5K.!^.l.Ar.u./#/G/y0 0=0C1!1t91~R1CO2a2b2l3&4/45Y 5i 55H-5C5v5777<7p78e88#&808@ 9.*:G:R;Z; j;B!<X-<}9<aT<l<6z<=>>A>W >u$>2R>S>U?Od?@'@]@a@[A(kA^B Bu)BsBC CC%C RJ;aB.L/Tl ~ 2AGvMH7YUce^fs0-'5WA HPg _N iivJXKZA1T%g2^/IUivlzk@Mi@>KVfnH\\u[Te,CFSz fS^_h|C?k #E<^t<6m$%.@[gu*6hC"(FI79\^r|7C)z !9NV WxKy',+1CALO g -FHM^!3IF9z";KgstA&Ke!w+5"]W2OcN;ei'~Eu8j:IhinAq,Xn {OQZc,/n-8]os*M1r@~"CP;Vsw7?PC;LAA@11114 ;A@@>@F@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHei3*Ax Times;E eck\h[_GBK;([SOSimSunA5 wiSO_GB2312wiSOA5 N[_GB2312N[9E eckўSO_GBK-= |8N[-= |8wiSO9E eckN[_GBK-= fN?= *Cx Courier NewA$BCambria Math qhgege{[g [7"!v [7"!v!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i2@@ KqKX $PV2!xx _lςwql{tagOIHh 1RgwZIMqY c i 7:&['',//r1?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./1234567<=@Root Entry FpM)?Data 1Tablel_WordDocument 9SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80MsoDataStoreM)pM)1QGL0LEUUQ==2M)pM)Item PropertiesUCompObj n  FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q